6

MARCH 2021

Panlaban sa Negative Thoughts

by | 202103, Devotionals, God's Word

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Icko Gonzalez

“Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa; huwag na kayong matakot.”

Juan 14:27

According to a National Science Foundation study, umaabot sa 12,000 to 60,000 thoughts per day ang naiisip ng average person. Eighty percent sa mga ito ay negative thoughts like, “Ang tanda ko na!”; “Kung ipinanganak lang sana akong mayaman!”; “Hindi kasi ako maputi!”; and “I’m a loser!”

Out of these negativities, nabubuo ang fearful and anxious thoughts that can give us panic attacks. Isang magandang paraan para mapahinto ang mga kaisipang hindi nakakabuti sa atin ay sa pamamagitan ng Christian meditation. Ang Christian mediation ay batay sa pagbabasa ng Bible—ang Salita ng Diyos. Isa itong magandang paraan para tayo ma-refresh at makapakinig sa Diyos.

Habang nagme-meditate tayo ng Salita ng Diyos, makakatanggap tayo ng instructions Niya, and these will give us guidance and peace. We will know God more intimately, at ipapa-realize Niya sa atin ang lahat ng mabubuting bagay na inilaan Niya para sa atin.

Ito ang gusto ng Panginoon. Sa mga panahong ang pumapasok sa ating isipan ay mga negatibo, gusto Niyang isipin natin Siya—ang kabutihan Niya, ang magagandang pangako Niya, ang mga kamangha-manghang gawa Niya. Kapag ang isipan natin ay nakatuon sa Diyos, mararanasan natin ang bigay Niyang peace. Maisusuko natin ang lahat sa Kanya, at makakapagpahinga tayo sa kandungan Niya nang buong pananampalataya. Saka natin mararanasan ang kakaibang peace na ipinangako ni Jesus.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, inaatake man ako ng takot every now and then, pero salamat na nariyan Kayo. Dahil sa Inyo, mas madali na sa akin ang maging panatag. Turuan Ninyo akong patuloy na magbulay-bulay ng Inyong salita. Tinatanggap ko ang kapayapaang mula sa Inyo.

APPLICATION

Isulat sa isang maliit na papel ang mga katagang, “Kapayapaang mula kay Jesus (Juan 14:27). Ilagay ito sa loob ng wallet. Sa tuwing makakaramdam ka ng takot o anumang pag-aalala, kunin mo at basahin ang nasabing papel. Gawin mo itong isang habit hanggang sa maging natural na sa iyo ang humugot ng tapang mula sa pagtawag sa pangalan ng Panginoong Jesus.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 10 =