11

OCTOBER 2023

The Love That You Need

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Kata Inocencio & Written by Clarissa Estuar-Navarro

Ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan, sa sinuman sa kanya’y may takot at pagmamahal; ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan.

Awit 103:17

Anong klaseng love life ang gusto mo? Gusto mo ba ng dramatic love life, yung full of excitement, o yung simple at low-key lang? Kapag love ang pinag-uusapan ― iyan man ay romantic kind of love, brotherly love, or love between man and God ― youll probably agree that we want a steadfast kind of love.

Gods love for us is described many times in the Bible as steadfast. Sa Tagalog, ang “steadfast love” ng Diyos ay tapat, hindi nagmamaliw, walang tigil, at wagas. Gods steadfast love never ceases, walang katapusan kaya maaasahan natin ito araw-araw (Lamentations 3:22–23).

Sa Awit 103, nakalahad ang ilan sa mga paraan kung paano pinapatunayan sa atin ng Panginoon ang steadfast love Niya. Una, pinapatawad Niya ang ating mga kasalanan at inililigtas tayo sa espirituwal na kamatayan (vv. 3–4). Dahil sa pag-ibig Niya sa atin, pinadala Niya ang Anak Niyang si Jesus sa mundong ito para tubusin tayo sa kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan (Juan 3:16). At habang nabubuhay tayo sa mundong ito, binubusog Niya tayo ng mabubuting bagay (v. 5). Mahabagin din ang Diyos kaya hindi kasing-bigat ng ating pagkakasala ang pinapahintulutan Niyang maging consequence nito sa buhay natin (vv. 8, 10).

Maraming nagsasabi na in this day and age, mahirap nang makahanap ng true love. Maraming nagsasabi na “walang forever.” Pero ang Diyos mismo ang nag-aalok sa atin ng steadfast love ― pag-ibig na pangmatagalan, tapat, hindi nagmamaliw, walang tigil, at wagas. Kung ito ang pag-ibig na hinahanap mo, tanggapin mo si Jesus at mararanasan mo ito.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, for far too long, kapag naririnig ko ang salitang “love,” romantic love ang naiisip ko. But I know that another human being cant fill all of my needs. Ikaw lang ang makakapagbigay sa akin ng love na hinahanap ko. Thank You for Your steadfast love!

APPLICATION

Basahin ang buong Awit 103. Isulat sa iyong journal ang verses which describe the description of the steadfast love na kailangan mo ngayon. Kailangan mo ba ng assurance na pinatawad ka na ni Lord sa iyong kasalanan? Write down verses 3-4. Kung pakiramdam mo, mag-isa kat walang magtatanggol sa iyo, isulat mo ang verse 13 para ipaalala sa sarili mong we have a heavenly Father whom you can rely on any time.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 13 =