10

APRIL 2023

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Rebecca M. Cabral & Written by Rebecca M. Cabral

Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos.

Ezekiel 36:26–27

God has given man intelligence that enables him to do mighty things. A heart surgeon, for instance, may prolong the life of a man with a failing heart by performing a transplant. The recipient may enjoy life for a certain period, but those who received new hearts from God will enjoy eternal life.

Why do we need a new heart when we have a physically healthy one? Human hearts have become rebellious and hardened against God since the fall of man (Genesis 3:1–5). Ito’y sa kabila ng pagmamahal ng Diyos sa tao, na nilikha Niya sa Kanyang imahe (Genesis 1:27). Because of sin, the value of our being made in God’s image disappeared and our relationship with Him was broken. Nais ng Diyos na ibalik ito kaya Siya nangako ng bagong puso at bagong espiritu. Inihayag ito ng Diyos sa propetang si Ezekiel habang bihag ang mga Israelita sa Babylonia bunga ng kanilang rebelyon (Ezekiel 36:2728). 

This promise is a foreshadowing of the change we will experience when we receive Christ into our lives and accept His free gift of salvation. Ang sabi ni Jesus, “Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang-puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya” (Marcos 7:21–23). When we have Jesus in our lives, a new, purified heart is transplanted into us. Magiging bagong nilalang tayo (2 Corinthians 5:17), at ang ating nawasak na relasyon sa Panginoon ay muling mabubuo.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, patawarin po Ninyo ako sa aking mga kasalanan. Salamat sa Inyong pagpapatawad. Bigyan Ninyo ako ng pusong masunurin at mapagmahal gaya ng sa Inyo. Tulungan Ninyo akong mamuhay ayon sa Inyong kalooban. Amen!

APPLICATION

Reach out to people you know who are struggling with sins and rebelling against God because of the challenges they face. Ibahagi mo sa kanila ang personal mong karanasan ng pagtatagumpay sa kasalanan sa pamamagitan ni Jesus.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 11 =