Pangako sa Pagtanda

Pangako sa Pagtanda


Narrated by Jocelyn Rayton & Written by Rebecca M. Cabral

Most of us dread getting old. Kasabay kasi ng pagtanda ang paghina ng katawan, pagbagal ng kilos, pag-ikli ng pasensya.

Pangako sa Pagtanda

Ilaw ng Sanlibutan


Narrated & Written by Rebecca M. Cabral

Kapag nagsilbi tayong liwanag sa mga taong namumuhay sa kadiliman, matatagpuan nila si Jesus na Siyang tunay na liwanag.

Pangako sa Pagtanda

Ulirang Ama


Narrated and Written by Becky Cabral

Magsimula tayo sa pagkilala sa dinisenyo ng Diyos para sa ama ng tahanan. You are the head of your family, just as Jesus Christ is the head of the church.

Pangako sa Pagtanda

Huwag Mabahala sa Problema


Narrated by Becky Cabral

Na kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan at kung nakipag-isa na tayo sa Kanya, mapapag-tagumpayan din natin ang anumang problema o hamon sa buhay.

Butihing Ina

Butihing Ina


Narrated by Rebecca Cabral

Bagama’t hindi niya madalas sabihin na mahal niya tayo, ang tapat niyang pagganap sa kanyang tungkulin at sakripisyo ay naghuhumiyaw na katotohanan ng kanyang pagmamahal.