23

DECEMBER 2023

Born from David’s Family

by | 202312, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Prexy Calvario

Welcome once again to our series “Christmas: It’s About Jesus.” Bawat isa sa atin ay may pinagmulang lahi. When Jesus the Son of God became man, mayroon din Siyang pinagmulang angkan. Let’s find out from today’s devotion.

“Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na bituin sa umaga.”

Pahayag 22:16

Family reunions are celebrated by big families or clans, lalo na kapag panahon ng Pasko. Ito ay upang magkakila-kilala ang magkakamag-anak mula sa iba’t ibang henerasyon na nasa family tree. Marami sa mga magkakamag-anak na ito ang naninirahan na sa iba’t ibang lugar at hindi na magkakakilala. Kaya ang usual na tanungan ay, “Kaninong anak ka?”

Mahalaga ang genealogy sa mga Jew. Nagbibigay ito sa kanila ng identity bilang kabahagi ng blessings ng Diyos sa kanilang ama na si Abraham. Nagbibigay ito sa kanila ng karapatang makilahok sa feasts at traditions, tumanggap ng portion sa pamanang Promised Land, at higit sa lahat, ang mapabilang sa pamilya ng Messiah. Sa Old Testament, maraming propesiya kung saang lipi magmumula ang Tagapagligtas. Bago namatay si Jacob o Israel, sinabi nya kay Judah, na hindi mawawala sa kanyang descendant ang kalakasan at kapangyarihan ng isang hari (Genesis 49:10). Si Prophet Isaiah naman ay nagsabing mula sa pamilya ni Jesse (ama ni David at buhat sa angkan ni Judah) uusbong ang bagong hari (Isaiah 11:1). Habang sa New Testament, tinukoy nina Matthew at Luke na ang pinagmulan ni Joseph, na tumayong ama ni Jesus, at ni Mary, na nagsilang kay Jesus, ay parehong mula sa angkan ni David (Matthew 1:1-17; Luke 3:23-34). All these point to Jesus being the Messiah.

Sinabi mismo ni Jesus na Siya ay mula sa angkan ni David (Pahayag 22:16). Pinapakita nito na bilang tao ay may pinagmulan Siyang lahi, but from eternity, Siya ay Anak ng Diyos. God affirmed that Jesus is His Son, the promised Messiah, at His baptism at the Jordan River before He started His ministry. “…And a voice came from heaven: “You are my Son, whom I love; with you I am well pleased” (Luke 3:22).

The Bible tells us that those who received and believed Jesus are given the right to be called a child of God (John 1:12). God is inviting you to be His child and join a family reunion in heaven in the future. If you accept His invitation at kapag may nagtanong sa iyo kung kanino kang anak, you can confidently say, “I am a child of God.”

Kahit gaano kayo ka-busy preparing for Christmas Day, we hope you’ll tune in again tomorrow for our series “Christmas: It’s About Jesus.” See you!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat dahil sa pagtanggap ko kay Jesus as my Savior and Lord, I have the right to be called Your child. Tulungan po Ninyo akong mamuhay bilang anak Ninyo. In Jesus’ name I pray. Amen.

APPLICATION

Ask God to lead you to a Bible-believing church and join a small group to learn more about Jesus and how to live as a child of God.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 15 =