Ang Tunay Nating Boss

Ang Tunay Nating Boss


Narrated by Josephine Rayton & Written by Precious Marian Calvario

Huwag kang bibitaw sa paggawa ng best mo anuman ang iyong trabaho. May naghihintay sa iyong gantimpala mula kay Lord.

Ang Tunay Nating Boss

From Bitter to Better


Narrated by Mari Kaimo & Written by Precious Marian Calvario

Minsan, dahil sa mga pagsubok sa buhay, pakiramdam natin ay kinalimutan na tayo ng Diyos. Ngunit tulad ng kuwento ni Naomi, hindi tayo pinababayaan ng Diyos.

Ang Tunay Nating Boss

“Sa Bundok ni Yahweh ay May Nakalaan”


Narrated by Erick Totanes & Written by Precious Marian Calvario

Anuman ang ating hiling at panalangin sa Panginoon, kung ito ay alinsunod sa Kanyang malaking plano ay tiyak Niyang ibibigay sa tamang panahon.

Ang Tunay Nating Boss

Kick the Wall and Let Go


Narrated by Neil Barnes

Kaya buti na lang iba ang Panginoon. Maaari nating Siyang pagkatiwalaan. Hindi Siya nagbabago (Malakias 3:6). Kahapon, ngayon, at bukas—hindi Siya nagbabago (Mga Hebreo 13:8).

Ang Tunay Nating Boss

Honor God with your Body


Narrated by Niel Barnes

Hindi na natin pag-aari ang ating katawan dahil binili tayo ni Jesus Christ sa isang halaga, at ito ay sa pamamagitan ng Kanyang dugong nabuhos nang ipako Siya sa cross.