5

JULY 2022

Burado Na!

by | 202207, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Marlene Munar

“Gayunman, ako ang Diyos na nagpatawad sa iyong mga kasalanan; hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan.”

Isaias 43:25

Madalas nating naririnig ang salitang “nagpatawad” o “pinatawad.” Pero alam mo ba kung gaano ka-deep at freeing ang ibig sabihin ng pagpapatawad ng Diyos ayon sa Isaias 43:25? From the Biblehub website, it says na ang ibig sabihin ng salitang “nagpatawad” sa talatang ito ay blot out, wipe out, erase, cancel. The metaphor of blotting out or wiping the slate clean comes from the custom of keeping accounts, kung saan kapag ang utang ay nabayaran na, ang charge para sa utang ay blotted out na rin or cancelled.

Dahil inako ni Jesus ang pagbabayad sa lahat ng kasalanan natin nang Siya ay mapako sa krus, hindi na tayo sisingilin ng Diyos ng parusang kamatayan (Mga Taga-Efeso 1:7). Our records have been blotted out, wiped clean. God forgave all our sins on account of Christ. Hindi lang binura ng Diyos ang mga nakalista nating kasalanan; itinapon na rin Niya pati ang pinaglistahan. Ginawa Niya ito hindi dahil karapat-dapat tayong patawarin, o dahil may karapatan tayo sa Kanyang pagpapatawad, o di kaya’y dahil hindi tamang parusahan tayo. Ginawa Niya ito dahil sa pag-ibig Niya sa atin. What grace!

And to assure us, sinasabi sa atin ng Diyos, “Hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan.” Alam ng Diyos ang lahat ng detalye ng nagawa nating kasalanan laban sa Kanya. Pero dahil pinatawad na tayo ng Diyos dahil kay Cristo, pinipili ng Diyos na hindi na alalahanin ang mga ito. At dahil pinipili ng Diyos na hindi na alalahanin pa, mapapanatag ka, gaya ng pakiramdam ng taong nabura na ang utang. Ganyan kasagana ng biyaya ng Diyos. Huwag mong sayangin. Iyong tanggapin.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat po dahil napakasagana ng Inyong biyaya. Patuloy po Ninyo itong ipaunawa sa akin para hindi ko malimutan at mabalewala.

APPLICATION

Kung hindi mo pa kinikilala na nagkasala ka sa Diyos at kailangan mo ng Tagapagligtas, gawin mo ito ngayon. Kilalanin mo si Jesus na nagbayad para sa iyong kasalanan. Kung tinanggap mo na si Jesus bilang Tagapagligtas, pasalamatan mo Siya dahil pinatawad ka na Niya.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 8 =