16

MARCH 2022

Humble Royal

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Alex Tinsay & Written by Marlene Munar

Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag-pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan.

Isaias 53:2

Noong April 1956, ikinasal ang American actress na si Grace Kelly kay Prince Rainier ng Monaco. Pagkaraan ng ilang buwan, ini-announce ni Prince Rainier sa radyo na buntis na si Princess Grace, at noong January 23, 1957 ipinanganak ang panganay nilang si Caroline sa Prince’s Palace.

Ang royal birth ni Princess Caroline ang isa sa pinakaaabangan ng madla noong panahong iyon. Kabaligtaran nito ang nangyari sa isang royalty na ipinanganak more than 2,000 years ago. Nang gabing ipanganak Siya, anghel ang nag-announce ng Kanyang kapanganakan, hindi sa buong mundo, kundi sa iilang pastol lang. Hindi Siya sa palasyo ipinanganak, kundi sa sabsaban. Si Jesus ay Anak ng Diyos pero kusang-loob Niyang iniwan ang Kanyang trono sa langit at ipinanganak sa anyo ng taong makasalanan para pawiin ang kasalanan (Mga Taga-Filipos 2:6-7; Mga Taga-Roma 8:3).

Lumaking ordinaryo si Jesus sa paningin ng mga nakapaligid sa Kanya. Ipinanganak sa maliit na bayan ng Bethlehem. Lumaki sa Nazareth, isa ring lugar na hindi maganda ang reputasyon. By worldly standards, hindi Siya royal material. Wala Siyang panlabas na katangian o kagandahang makatawag-pansin sa tao dahil iniwan Niya ang Kanyang kaluwalhatian sa langit. Jesus the Royalty came to save humanity. Ang Anak ng Diyos na puspos ng kagandahan at kadakilaan ay pumayag na maging alipin para tubusin tayo sa kasalanan. Hindi Siya nahiyang tawagin tayong mga kapatid na kailangan Niyang damayan (Mga Hebreo 2:11). Isang karangalan ngayon ang mapabilang sa Kanya at sa royal family Niya.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, para sa isang hamak na gaya ko, nagpakababa Ka para tubusin ako sa kasalanan. Tulungan Mo akong magpakumbaba rin at maging daan para makilala Ka’t tanggapin ng iba.

APPLICATION

Maghanap ng pagkakataon para gawan ng mabuti ang mga taong hindi mo karaniwang napapansin — katrabaho man iyan, kapitbahay, o delivery rider na naghahatid sa iyo ng pagkain. Ang pagtulong sa kanila ay pagpapakita ng pagdamay at pagpapakumbaba.

 

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 1 =