15

MARCH 2022

Influencer ba si Jesus?

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Alex Tinsay & Written by Clarissa Estuar Navarro

Ang Anak ng Tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw.

Lucas 19:10

Artista, celebrity, politician, o kahit sinong may malaking following — iyan ang mga pwedeng tawagin na influencer. Being an influencer strokes the ego. Pwede kang magsimula ng bagong trend just by changing your hairstyle. Padadalhan ka ng mga libreng produkto kapalit ng pagpu-post tungkol sa mga ito. Nagiging quotable quote ang mga sinasabi mo dahil may weight ang opinyon mo para sa maraming tao.

Pero ito ang problema: may sabihin o gawin lang na mali ang isang influencer at posible siyang mapunta sa receiving end ng online shaming and cyberbullying. As this became more common, nagkaroon na ng tawag dito: cancel culture.

Hindi madaling maka-recover kapag na-“cancel” ka, kaya naman ganun na lang ang pag-iingat ng influencers ngayon na imaintain ang image at reputasyon nila. Kung namuhay kaya bilang tao si Jesus sa taong 2022, magiging ganito rin kaya Siya?

Sa Lucas 19, inilahad ang excitement ng mga taga-Jerico nang napabalitang darating si Jesus. Dahil makapal na ang crowd sa dadaanan ni Jesus, napilitan si Zaccheus na umakyat sa isang mataas na puno para magkaroon ng tsansang masilayan ang gurong pinag-uusapan ng lahat. Laking gulat niya when Jesus called him by name. Sinabi nitong gusto Niyang tumuloy sa bahay ni Zaccheus.

Negative ang naging reaksyon ng mga tao. Alam kasi nila na corrupt ang mga tax collector na tulad ni Zaccheus. Kung tulad ng modern-day influencers mag-isip si Jesus, ididistansya Niya ang sarili Niya kay Zaccheus. After all, He will risk His reputation and popularity sa pakikisalamuha rito.

But Jesus’ goal wasn’t to become famous. He became flesh so that He could offer Himself as a sacrifice for our sins. Ang imbitasyon Niya kay Zaccheus ay para sa ating lahat — for us to draw near Him, to get to know Him, and to claim salvation that can only come through Him.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord Jesus, salamat at bumaba Ka rito sa lupa para sa mga tulad ko — makasalanan, imperfect, broken. Tulungan Mo akong tanggapin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na Ikaw lang ang makakapagbigay sa akin.

APPLICATION

Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Tagapagligtas, gamitin mo ang prayer of salvation na ito:

Panginoong Jesus, alam ko na ako ay makasalanan. Hinihingi ko ang Iyong kapatawaran. Naniniwala ako na Ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at nabuhay muli. Tinatalikuran ko ang aking mga kasalanan at iniimbitahan Kita na pumasok sa aking puso at buhay.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 4 =