19

MARCH 2023

Malaya sa Panghuhusga ng Tao

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Timmy Yee

Welcome back to our series “The Great and Sovereign Mercy of God.” This is the last part so, let’s start.

Muli mo kaming kaaawaan. Tatapakan mo ang aming mga kasalanan at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Mikas 7:19

“Nakakahiya naman!” sabi ng isang Marites. “Oo nga, grabe talaga ‘no?” Sabi naman ng isang Marisol. Kaya nahihiyang umalis na nakayuko ang lalaking sinasabi nilang nakagawa ng isang matinding kasalanan.

Nangyari na ba sa iyo ang ganitong senaryo? Isang maling desisyon, isang kasalanang sumira sa kay tagal mong pinaghirapang kredibilidad. Makakabangon pa kaya ako? Mapapatawad pa kaya ako? Makakabawi pa kaya ako? Kung pakiramdam mo it’s the end of the road na para sa iyo, para sa iyo ang katotohanang ito.

Tinapakan na nga ni Jesus ang kasalanan kaya makakalapit ka sa Kanya. Hindi ka Niya huhusgahan at itataboy. Hinarap Niya ang pambubuska ng tao, inalimura at pinaratangan Siyang huwad sa harap ng nakararami. Tiniis Niya ang lahat ng ito, hanggang sa ipako Siya sa krus bilang kabayaran sa kasalanan ng lahat ng tao. Ang pagkamatay Niya sa krus at pagkabuhay na muli ang dumurog sa kapangyarihan ng kasalanan.

Kaya, bagama’t ang bawat kasalanan ay may kapalit na kaparusahan o consequence, hindi ito ang katapusan ng mundo. Mahirap man at masakit na maranasan ang pagkamuhi ng tao, makakalapit ka kay Jesus. Walang kasalanang makapaghihiwalay sa pag-ibig Niya sa iyo. Ikaw, ako, tayong lahat ay nagkaroon ng pag-asang mabuhay nang malaya sa panghuhusga ng tao, at higit sa lahat, malaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ganyan kadakila ang habag at biyaya ng ating Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesus.

The utmost expression of the mercy of God is in the sacrifice of His Son Jesus, para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at maiangat tayo mula sa ating kinabagsakan. Thank you for joining us in our series ”The Great and Sovereign Mercy of God.” Follow us again tomorrow for a new series called “God Gives True Success.”

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Patawad po Panginoon, sa aking mga pagkukulang at kasalanan. Nais ko pong magbago at mamuhay nang matuwid. Salamat sa Inyong pagtanggap at pagpapatawad. Isinusuko ko po ang aking buhay sa Inyong kamay. Sa ngalan ng Inyong anak na si Jesu-Cristo, Amen.

APPLICATION

Ang nasambit mong panalangin ay nagpapakita ng kagustuhan mong magbago. Alam kong mahirap harapin ang panghuhusga ng tao, pero tanggapin mo ang pagpapatawad ni Jesus at alalahanin ito bawat araw, habang sinisikap mong muling makabangon. Kasama mo si Jesus!

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 4 =