29

SEPTEMBER 2022

Patuloy na Magtanong

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Icko Gonzalez & Written by Joshene Bersales

Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos.

Juan 3:21

“How can someone be born when they are already old?” ’Yan ang infamous na tanong ni Nicodemus sa John 3:4. Sinabi kasi sa kanya ni Jesus na kailangan ipanganak muli ang isang tao para makita ang kaharian ng Diyos. Isang respected Pharisee si Nicodemus, at bilang miyembro ng Jewish ruling council, malalim ang kanyang kaalaman tungkol sa maraming bagay. Pero parang hindi nakatulong ang kaalamang ito upang maunawaan niya ang ibig sabihin ni Jesus.

“I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit,” tugon ni Jesus sa John 3:5 (NLT). Lalong naguluhan ang pariseo. “How can this be?” hindi niya napigilang itanong.

The rest of Nicodemus’ conversation with Jesus in John 3 became one of the most important conversations in the entire Bible. Dito, ipinaliwanag ni Jesus ang dahilan ng pagbaba Niya sa mundo—“Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak”—kasunod ang tanging paraan upang maligtas sa walang-hanggang kamatayan ang tao—“upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan” (Juan 3:16).

Para ba tayong si Nicodemus na hindi maunawaan ang meaning ng isang bagay o konseptong may kinalaman sa ating faith? Don’t lose heart. Like Nicodemus, huwag tayong matakot na patuloy na magtanong—sa ating pastor, sa isang kapatid sa pananampalataya, at syempre, sa Diyos, by reading His Word—the Bible. Through our questions, the Lord will teach us His truth, the same way He did for Nicodemus, more than 2,000 years ago.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Dear Jesus, thank You dahil hindi Ka napapagod sagutin ang paulit-ulit kong mga tanong na may kinalaman sa aking pananampalataya. Bigyan Mo ako ng discerning heart para marinig ang Iyong mga sagot at mai-apply sila sa buhay ko. Amen.

APPLICATION

May tanong ka bang may kinalaman sa iyong faith na bumabagabag sa iyo? Click on the chat icon to talk to one of our counselors.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 6 =