13

APRIL 2021

“Sa Bundok ni Yahweh ay May Nakalaan”

by | 202104, Devotionals, Generosity

Share with family and friends
Narrated by Erick Totanes & Written by Precious Marian Calvario

Kaya’t ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na, Si Yahweh ang Nagkaloob.” At magpahanggang ngayon, sinabi ng mga tao, Sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan.”

Genesis 22:14

Paano kung mayroon kang isang bagay na pinakamimithi, ipinanalangin nang mahabang panahon, ibinigay sa iyo ngunit isang araw ay kailangan mong ibalik sa nagbigay? Ano ang gagawin mo?

Ang buong akala ni Abraham ay ang kanyang servant ang magiging tagapagmana niya dahil hindi sila magka-anak ni Sarah. Subalit nangako ang Panginoon na magkakaroon siya ng anak na lalaki at descendants na kasing dami ng mga bituin sa langit. Pinanghawakan ni Abraham ang pangakong ito (Genesis 15:1-6). Bagama’t nagpasakop siya sa hiling ni Sarah na sumiping siya sa kanilang aliping si Hagar upang magkaanak (Genesis 16:1-4), kinumpirma muli ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham (Genesis 17:1-8,19-22). At sa kabila ng katandaan nilang mag-asawa ay ipinanganak ang naging kaisa-isa nilang anak na si Isaac (Genesis 21:1-3).

Matapos ang ilang panahon ay sinubok ng Panginoon si Abraham na ihandog si Isaac sa Kanya (Genesis 22:1-2). Sumunod si Abraham. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabing, “Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan! Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak.”

Paglingon niya’y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya’t ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na, “Si Yahweh ang Nagkakaloob.” At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, “Sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan.” (Genesis 22:9-14).

“Sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan.” Anuman ang ating hiling at panalangin sa Panginoon, kung ito ay alinsunod sa Kanyang malaking plano ay tiyak Niyang ibibigay sa tamang panahon. At kung matanggap na natin ito, magpasalamat tayo at patuloy na magtiwala sa Panginoon—anuman ang susunod na ipagawa Niya sa atin—sapagkat Siya ay mabuti at banal. 

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Jehovah Jireh, pinupuri ko Kayo bilang Panginoon na Siyang may bigay ng lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga ipinagkaloob Ninyo sa akin. Bagamat Inyong ibinigay na ay iniaalay ko ito pabalik sa Inyo. Tulungan Ninyo akong laging magtiwala sa Inyong plano. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Mag-reflect kung ano na ang mga bagay na hiniling mo sa Panginoon na ibinigay na Niya sa iyo. Magpasalamat at magpatotoo sa kasagutan ng panalanging ito.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 8 =