10

MARCH 2021

Unlimited Supply

by | 202103, Devotionals, Generosity

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay

Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, Umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon.

1 Mga Hari 17:8-9                                                  

Hihingi ka ba ng tulong sa isang taong gaya mong may pangangailangan din? Siguro hindi. Pero ginawa ito ni Elias.

Noong panahon ng tag-gutom, inutusan ng Diyos ang propetang si Elias na pumunta sa Sarepta dahil may inutusan na Siyang biyuda roon na magpapakain sa kanya. Nang makakita nga si Elias ng isang biyuda na naghahanda ng huling hapunan para sa kanya at sa kanyang anak na lalaki, humingi siya ng maiinom at makakain. Nag-alangan ang babae dahil wala na nga silang makaing mag-ina. Nang ipahayag ni Elias ang himalang gagawin ng Diyos kapag ipinagluto niya ng pagkain ang propeta ng Diyos, sumunod ang biyuda. Nagbunga ng maganda ang pagsunod ng biyuda dahil mahimala ngang nagkaroon sila ng supply ng pagkain araw-araw (1 Hari 17:7-16).

Nagkaroon ng unlimited supply ng pagkain at tubig araw-araw si Elias at ang mag-ina. Ito’y dahil una, may clear instruction mula sa Diyos si Elias, at iyon ay ang pumunta siya sa Sarepta dahil may balong magpapakain sa kanya roon. Pangalawa, kumilos nang may pananampalataya si Elias nang pumunta siya sa Sarepta at manghingi ng pagkain sa biyudang nakita niya. Kumilos din nang may pananampalataya ang biyuda ng paghandaan niya ng pagkain ang propeta.

Maaaring ipagkaloob ng Diyos ang ating pangangailangan sa mahimalang paraan, o gagamit siya ng mga taong mapagkakatiwalaan na susunod sa kanyang mga ipag-uutos. God can use each one of us to be His channels of supernatural provisions and blessings—mataas man ang ating katungkulan o ordinaryo lang tayong mamamayan. Ang ating Diyos ay tapat na nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Sundin natin ang direction Niya sa atin.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Thank You, Lord because you provide a never-ending supply for our needs, and even for our wants. Thank You also for all the people you use to bring us blessings. Pagpalain rin Ninyo ang mga magsasaka at iba pang manggagawa na nakakaranas ng kagipitan sa ilang pagkakataon. Bless them in Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Maging bukas sa himalang maaaring gawin ng Diyos sa iyong buhay.  Maging handa rin na magamit ng Diyos para tugunin ang pangangailangan ng iba.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 8 =