Hindi Ka Nag-iisa

Hindi Ka Nag-iisa


Narrated by Camila Kim Galvez”

At kung may pangarap ka mang hindi pa natutupad, huwag kang panghinaan ng loob. Always remember that God is a step ahead, and He is working on your behalf.

Kapag may bagyo

Kapag may bagyo


Narrated by Alice Labaydan”

Let us not forget that God is in control of everything—natural man iyang bagyo o bagyo ng buhay. Jesus is powerful at kaya Niyang patigilin ang mga nakakapinsala sa atin.

Prayer Shield

Prayer Shield


Narrated by Alice Labaydan

God is faithful and true to His word. Sinabi Niya na whatever we ask in faith ay mangyayari.

Alert Warning System

Alert Warning System


Narrated by Gutch Gutierrez

May mga kahinaan ka ba na gusto mong mapagtagumpayan? Isipin mong mabuti kung ano ang iyong mga kahinaan dahil ayon sa Biblia kailangan nating laging maging handa at mapagbantay laban sa kaaway

Dependent on Jesus

Dependent on Jesus


Narrated by Gutch Gutierrez

Kapag tayo ay may struggles sa buhay, gaano man ito kabigat, mapagtatagumpayan natin ang mga ito dahil kay Jesus na Sugo ng Diyos Ama at Pinakapunong Pari ng ating pananampalataya.