3

FEBRUARY 2023

Walang Hanggang Pagmamahal

by | 202302, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Rebecca M. Cabral & Written by Rebecca M. Cabral

Meron ba talagang love na pang-forever? Alamin sa ating devo ngayon sa ating series na “God Loves You”.

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Juan 3:16

Lahat tayo ay naghahanap ng pagmamahal na walang hanggan. Pero tila napakahirap nitong makamtan sa mundong ito kung saan, love is often based on emotions and what we can get from a relationship. If our expectations are not met, then love disappears.

Iba ang pagmamahal ng Diyos. It is unconditional, immeasurable, and everlasting. Anuman ang ating anyo, anuman ang ginawa natin sa buhay na hindi kalugod-lugod sa Kanya, hindi naglalaho ang pagmamahal ng Diyos sa atin. In fact, He did the greatest act of love for us. He sent His only Son Jesus to die on the cross for the atonement of all our sins (John 3:16–17). Because of that great love, inako ni Jesus ang kaparusahang dapat ay para sa atin. He saved us from the danger of hell.

If we die without accepting Gods offer of salvation through His Son Jesus Christ, we will meet the same fate of the rich man in Luke 16:19–24. Ang pulubing si Lazaro ay nabuhay sa pamumulot ng pagkaing nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. Nang siyay namatay, dinala siya ng mga anghel sa langit. Pero nang namatay ang mayaman, sa nag-aapoy na lugar siya humantong at dumanas ng matinding pagdurusa. Nagsisigaw siyang humingi ng tulong kay Abraham. Ngunit, sagot ni Abraham, May malaking bangin sa pagitan natin, kaya’t ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito” (Lucas 16:26).

Hindi mo kailangang humantong sa lugar ng walang hanggang pagdurusa, dahil may Diyos na walang hanggang nagmamahal sa iyo. He sent Jesus to save you from sin and hell. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong puso, manalangin tayo.

Walang hanggan ang pagmamahal ng Diyos sa atin, kaya naman mapanatag tayo. And let’s share this truth to others by sharing our devotionals. Please invite your friends to tune in tomorrow for the continuation of our series “God Loves You.”

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, tunay ngang ang pagmamahal Ninyong walang hanggan ay katumbas ng walang hanggang buhay. Patawarin Ninyo ako sa aking mga kasalanan, Salamat sa Iyong sakripisyo, Panginoong Jesus, para sa aking kaligtasan. Amen.

APPLICATION

Think of those you know who need God’s salvation. Akayin mo sila sa Panginoong Jesus upang matamo rin nila ang buhay na walang hanggan. Pagpapamalas ito ng iyong pagmamahal sa kanila.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 14 =