21

DECEMBER 2022

Why Bethlehem?

by | 202212, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Kata Inocencio & Written by Excel Dyquiangco

Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya’y isilang, may mga matatalinong taong mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem.

Mateo 2:1

Have you ever wondered why Jesus was born in Bethlehem when Mary and Joseph actually lived in Nazareth?

The answer is quite simple. Ang pangunahing dahilan kung bakit isinilang si Jesus sa Betlehem ay upang matupad ang prophecy na ibinigay ng propetang si Micah. Sinabi niya, “Sinabi ni Yahweh, ‘Ngunit ikaw, Bethlehem Efrata, bagama’t pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong una, noong unang panahon pa’” (Mikas 5: 2).

Ang isa sa amazing truths tungkol sa pagsilang ni Jesus sa Bethlehem ay kung paano ginamit ng Diyos ang makapangyarihan ngunit minsan ay brutal na Imperyo ng Roma, kasama ang pagtatalaga ng mga Hudyo sa kanilang mga ninuno, upang matupad ang 700-year-old prophecy. 

Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was done hindi lamang para bilangin ang mga tao ngunit para malaman din kung ano ang pagmamay-ari nila. Ang batas ng Rome, bilang pag-aalala sa kaugalian at pagkiling ng mga Hudyo (kasama ang pagnanais na mapayapang mangolekta ng mga buwis mula sa isang nasakop na tao), requires that the census be done sa bayan kung saan nagmula ang ninuno ng pamilya. Napagpasyahan during the year that Jesus was born na ang naturang senso ay isasagawa sa Judea (Lucas 2:1–4) at ang nakapalibot na lugar. Si Joseph, dahil galing siya sa angkan ni David, na ipinanganak sa Bethlehem (1 Samuel 17:12), ay kinailangang pumunta sa lungsod para sa senso. This explains why Jesus was born in Bethlehem, a fulfillment of the prophecy! 

Do you see how every word in the Bible is true? Yes, even the place of birth of Jesus was foretold! There was nothing random about the coming of Jesus. He truly is the Messiah.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear God, You have ordained where Jesus was to be born and this is what happened. In the same way, I can rejoice that because You have already ordained what will happen to us, we know that it will take place in the future. Your plans are always good and perfect!

APPLICATION

Using a map of Jerusalem, trace how far and long Nazareth is from Bethlehem.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 4 =