9

MAY 2021

Ang Panalangin ni Hannah at ng Bawat Ina

by | 202105, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Thelma A. Alngog

Ganito ang naging panalangin ni Ana: Pinupuri kita, Yahweh dahil sa iyong kaloob sa akin. 

1 Samuel 2:1

Taon-taon tuwing buwan ng Mayo, idinaraos sa ating bansa ang Mother’s Day. Marami ang nagbibigay ng parangal sa mga ina ng tahanan. Nakakatuwang pagmasdan ang mga alay na bulaklak para sa mga ina. Sa mga mall, may photobooth at program na puno ng mga awitan at sayawan to celebrate this special day. Ito ay ilan lamang sa mga paraan para parangalan ang mga nanay sa kanilang pagsasakripisyo para sa kanilang pamilya.

Masasabi siguro ng isang ina na being a mother is the toughest but most rewarding job a woman could ever have. Isa si Ana (o Hannah) sa mga babaeng mababasa natin sa Biblia na nagkaroon ng matinding pagsubok sa buhay bilang isang ina. Malungkot at laging iniinsulto si Hannah dahil hindi sila magkaroon ng anak ng asawa niyang si Elkana. Ang hindi pagkakaroon ng anak ay malaking dagok sa mga kababaihan sa kultura ng Israel noon.

Ano ang naging solusyon ni Hannah sa kanyang matinding problema? Buong pait na lumuha si Hannah at taimtim na nanalangin kay Yahweh (1 Samuel 1:10). Humingi siya sa Diyos ng isang anak na lalaki na ipinangako niyang ihahandog niya sa Diyos. Kinahabagan siya ng Diyos at biniyayaan ng isang anak na lalaki na pinangalanan niyang Samuel. Gayon na lamang ang pagpupuri ni Hannah sa Diyos dahil sa Kanyang kaloob.

Marahil katulad ka rin ni Hannah na may matinding problema sa pamilya. Maaaring katulad ka rin ni Hannah na noong una ay hindi magkaanak. O maaaring may mga anak ka pero sila ang sanhi ng iyong suliranin. Gaya ni Hannah, magpakatatag ka at maniwalang sa Panginoon, may katapat na solusyon ang bawat problema. Hannah prayed to God, and God answered her prayers.

Inaanyayahan tayo ng sumulat sa mga taga-Hebreo na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos para matanggap natin ang habag at kalingang kailangan natin (Mga Taga-Hebreo 4:16). Kung ikaw ay isang ina, ipanalangin mo ang iyong asawa at mga anak araw-araw. Ang walang hintong pananalangin, pasasalamat, at pagpupuri sa Diyos ay magagawa mo nang may kagalakan at pag-asa dahil may Diyos na nakikinig sa iyo. Halika, manalangin tayo’t magpasalamat sa ating Panginoon.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Pinupuri namin Kayo, Panginoon at pinapasalamatan para sa aming mga ina. Tulungan Ninyo kami upang masuklian namin ang kanilang pagmamahal at paglilingkod. Sa biyaya Ninyo, tulungan Ninyo akong maging isang mabuting asawa’t ina. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Ngayong Mother’s day, do something special para sa iyong ina o sa taong tumatayo bilang iyong ina.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 6 =