25

NOVEMBER 2023

Ano ba ang Ibig Sabihin ng Kordero?

by | 202311, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Neo Rivera & Written by Prexy Calvario

In the Old Testament, God commanded the Israelites to observe some feasts. But these feasts were not merely celebrations, they point to the coming Messiah, Jesus Christ. Join us today as we start a new series and discover “Jesus in the Old Testament Feasts.”

“Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo’y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa, at talaga namang ganyan kayo. Sapagkat naihandog na ang ating Korderong Pampaskwa na walang iba kundi si Cristo”

1 Mga Taga-Corinto 5:7

Pamilyar ka ba sa linyang, “Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan”? Ano nga ba ang “kodero”? Ang kordero ay Spanish word na sa Filipino ay “tupa” at sa Ingles naman ay “lamb.” Pero alam ba ninyo kung sino ang tinutukoy na Kordero ng Diyos at bakit Siya tinawag na kordero? 

Tinawag ng Diyos si Moises upang iligtas ang Israelites mula sa pagkaalipin sa Egypt. Nang ayaw palayain ni Pharaoh ang Israelites, nagpadala ang Diyos ng sampung salot. Sa huling salot, inutos ng Diyos na magkatay ang Israelites ng isang taong gulang na lalaking kordero na walang kapintasan (Exodus 12:1–6), at ang dugo nito ay ipahid sa kanilang pinto at matapos ay pagsaluhan ang nilutong tupa (Exodus 12:7). Ang mga bahay na may dugo ng kordero ay lalagpasan at hindi mamamatay ang panganay na naroon (vv. 12–13). Binilin din ng Panginoon na ito ay ipagdiwang ng mga susunod na henerasyon (Leviticus 23:4–8) bilang Feasts of Passover and Unleavened Bread. Dahil sa salot na pagkamatay ng mga panganay ng gabing iyon, pinaalis na nga ni Pharaoh ang Israelites at nakalaya sila.

Pagkaraan ng mahigit isang libong taon, tinupad ni Jesus ang pagiging tunay na Kordero ng Diyos. Naganap ang huling hapunan nina Jesus during the annual Passover meal (Luke 22:14–20). Pinagsaluhan nila ang tinapay na walang pampaalsa at alak, simbolo ng katawan at dugo ni Cristo na Kanyang isasakripisyo (1 Corinthians 11:23–26). Ipinako Siya sa araw ng Passover sa parehong bundok kung saan ihahandog na sana ni Abraham si Isaac ngunit nagpadala ng kapalit na lalaking tupa ang Diyos.

Kung ang unang Passover sa Old Testament ang naging kalayaan ng mga Israelita sa Egypt, itinuturo ng New Testament na si Jesus ang tunay na Kordero ng Diyos na walang dungis (John 1:29; 1 Peter 1:19), ang naging handog para palayain mula sa batas ng kasalanan at kamatayan ang sinumang magtiwala sa Kanya (Romans 8:2).

Magkita-kita po tayo bukas para sa pagpapatuloy ng ating series na “Jesus in the Old Testament Feasts.” Let’s continue to discover how the Old Testament points to Jesus.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, Ikaw ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Salamat, pinagbayaran Mo sa krus ang aming kasalanan kaya malaya na kami. Turuan Mo akong mamuhay nang kalugud-lugod sa Iyo.

APPLICATION

Pagbulay-bulayan ang 1 Corinthians 5:7; John 1:29; at Isaiah 53:7 upang lalong mabuo sa iyo ang larawan ng ating tunay na Kordero ng Diyos.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 2 =