26

NOVEMBER 2023

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Neo Rivera & Written by Prexy Calvario

Yesterday, we saw that the Passover Feast foreshadows the death of Jesus as the Lamb of God to save us from sin. Let’s continue with our series “Jesus in the Old Testament Feasts” and find out the feast that foreshadows the resurrection of our Lord Jesus.

Ngunit ang bawat isay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Cristo ang pinakauna sa lahat; pagkatapos, ang mga kay Cristo sa panahon ng pagparito niya.

1 Mga Taga-Corinto 15:23

Sa iyong pamamalengke, narinig mo na ba ang mga salitang “buena mano”? Mula ito sa Spanish word na buena meaning good at mano meaning hand. A good hand. Sa mga negosyante, ang unang customer ay buena mano. Pinaniniwalaan na kung generous o maraming binili ang unang customer ay magiging maganda ang takbo ng negosyo sa buong araw. 

Sa Israel, meron naman silang tinatawag na Feast of First Fruits. Sinabi ni Lord kay Moses na sa tuwing mag-aani sila, ibibigay nila sa pari ang isang bigkis ng una nilang ani. Iwawagayway ito sa harapan ng Diyos, isang araw matapos ang Passover Sabbath. Maghahandog din sila ng one year old na tupa na walang defect kasama ng isang salop ng harinang hinaluan ng olive oil as grain offering at isang litrong alak as drink offering (Leviticus 23:9–13). 

Ang Feast of Firstfruits na inutos ni God sa Israelites ay larawan ni Jesus mismo. Ang pistang ito ay ginaganap sa araw ng Linggo matapos ang Passover. Araw din ng Linggo ng mabuhay na muli si Jesus. Apostle Paul tells us, “But Christ has indeed been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep… For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. But each in turn: Christ, the firstfruits; then, when he comes, those who belong to him” (1 Corinthians 15:20, 22–23). Ang resurrection ni Jesus ang nagbigay daan para lahat ng nananampalataya sa Kanya ay mabuhay ring muli sa Kanyang pagbabalik (1 Mga Taga-Tesalonica 4:13–18). 

Those who believe in Jesus are the “a kind of firstfruits” (James 1:18) set apart for Him. Until the day of our resurrection, lets continue to offer our life as a living and pleasing sacrifice for Gods glory.

The Passover Feast and Feast of Firstfruits are prophecies about the death and resurrection of Jesus. Samahan ninyo kami uli bukas para sabay-sabay nating tuklasin kung paanong natupad kay Jesus ang ilan pang mga pista ng Lumang Tipan.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, pinupuri ko po Kayo sapagkat binigay Ninyo si Jesus sa akin, ang Inyong First and Best Fruit para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap Kita, Jesus, bilang aking Tagapagligtas. Umaasa akong darating ang araw na mararanasan ko rin ang muling pagkabuhay para makapiling Mo na habambuhay. Tulungan Ninyo akong mamuhay ngayon nang kalugudlugod sa Inyo. Amen.

APPLICATION

Tuwing mamimili ka ng prutas o bigas, alalahanin mo si Jesus, ang tunay na Firstfruit offering. Pasalamatan mo Siya at asahan mo ang Kanyang pagbabalik.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 1 =