17

NOVEMBER 2023

Breakthrough

by | 202311, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Rebecca M. Cabral & Written by Rebecca M. Cabral

Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minanamahal niya na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya’y paghihintayin niya nang matagal?

Lucas 18:7

Dinakip ang lider nila at ikinulong. Mahirap itong makatakas dahil bantay-sarado ng maraming sundalo. Paano na ngayon? Wala silang ibang magawa kundi humingi ng saklolo sa tanging makakatulong sa kanila. Kaya taimtim silang nanalangin sa Diyos.

Have you been praying for a breakthrough from the hard life you are facing right now? You fasted, begged, and pleaded with God, but nothing seems to happen. Instead, more difficulties, discouragement, and frustration come your way. 

The Bible is full of stories of breakthroughs. Isa na rito ang kuwento ni Apostle Peter, ang church leader na dinakip at ikinulong ni Haring Herodes dahil sa pangangaral tungkol sa Panginoong Jesus. Mababasa sa Acts 12 ang naging kamangha-manghang pagliligtas sa kanya ng Diyos mula sa kulungan sa pamamagitan ng isang anghel. Pero bago ito naganap, puspusang nanalangin sa Diyos ang iglesya para sa kanya (Acts 12:5). Tinugon ng Diyos ang kanilang panalangin sa kamangha-manghang paraan. 

Kaya kung patuloy ang ating pagdurusa habang nananalangin ng breakthrough, huwag tayong masiraan ng loob. Higit nating pagtibayin ang ating pananampalataya at magpatuloy tayo sa pananalangin. Sa Lucas 18:1–6, binigyang-diin ni Jesus ang kahalagahan ng puspusang pananalangin. Inihalintulad Niya ito sa masidhing pakiusap ng isang biyuda sa isang hukom, na bigyan siya ng katarungan laban sa kanyang mga kaaway. Upang hindi na siya gambalain at mainis pa sa biyuda, ipinagkaloob ng hukom ang hinihinging katarungan. At sinabi ni Jesus, “Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw-gabi?” (Lucas 18:7).

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon patawarin po Ninyo ako kung nagiging impatient ako sa hinihintay kong breakthrough sa aking buhay. Salamat po dahil sinasabi sa Inyong Salita na nangako Kayong ibibigay Ninyo ang lahat ng aking pangangailangan, ayon as Inyong Kalooban. Amen.

APPLICATION

Keep on trusting God. Never give up and never lean on your own understanding, no matter how long it would take before God grants you a breakthrough.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 8 =