People of The Book

People of The Book


Narrated by Jamey Santiago-Manual & Written by Yna S. Reyes

Ang Biblia ay Salita ng Buhay. Pangako ng Diyos ang masagana at matagumpay na pamumuhay sa sinumang maglalaan ng oras—araw at gabi—sa pagbubulay nito.