15

APRIL 2021

People of The Book

by | 202104, Bible, Devotionals, God's Word

Share with family and friends
Narrated by Jamey Santiago-Manual & Written by Yna S. Reyes

Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay.

Josue 1:8

For many years, ang mga Cristiano at Judio ay binansagan ng mga Muslim ng “People of the Book,” isang bansag ng pangungutya. Recipients kasi sila ng revelation from God na isinulat sa isang libro, ang Bible, na foundation ng kanilang faith and practice.

For many years, derogatory ang mabansagang “People of the Book.” Pero kung tutuusin, hindi ba dapat isang honor ang makilala bilang “People of the Book”?

Para sa Christians, ang Biblia ay Salita ng Diyos. Sa Biblia, we encounter God in a meaningful way. Nakikilala natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo sa mga pahina ng Biblia, mula sa book of Genesis hanggang sa last page of Revelation. Nakikilala rin natin ang ating mga sarili bilang nilikha ng Diyos in His image, and at the same time bilang sinners na sumuway sa Diyos in our rebellion. The Bible has opened the hearts and minds of Christians to God’s wonderful plans for the world and for His people.

Ang Biblia ay Salita ng Buhay. Pangako ng Diyos ang masagana at matagumpay na pamumuhay sa sinumang maglalaan ng oras—araw at gabi—sa pagbubulay nito. “Katulad niya’y punongkahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya’y nagtatagumpay” (Mga Awit 1:3).

Wisdom comes to people who live by the Book. This is because ipinapakita sa Biblia ang design ng Diyos para sa daigdig at sa sangkatauhan. Basahin mo ang Bible at malalaman mo ang mga bagay na mahalaga para sa Diyos—tulad ng love, faith, obedience, justice, righteousness, peace. Malalaman mo rin kung ano ang kinamumuhian Niya—tulad ng “kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan, pusong sa kapwa’y walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan, saksing sinungaling ¼ (Mga Kawikaan 6:16-19).

When you make Bible reading an essential part of your life, you will reap the rewards reserved for the People of the Book. Pangako iyan ng Diyos (Josue 1:8)!

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Sa tulong Mo, Panginoon, pagbubulay-bulayan ko po ang Dakilang Aklat ng Buhay. Amen.

APPLICATION

Ugaliing gamitin araw-araw ang Tanglaw devotional app. Maaari mo ring ibahagi ito sa iba. Just click the Share button and bless others with God’s Word today!

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 9 =