2

JUNE 2021

Churchgoing: Yay or Nay?

by | 202106, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
Narrated by Shekinah Grama Written by Maria Clarissa Navarro

Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay, at sa pananalangin.

Mga Gawa 2:42

Sa panahong puwede nang manood ng mga church service sa YouTube at Facebook Live at sa streaming channels, may dahilan pa ba para lumabas ng bahay kada Linggo para magsimba?

Una, kung pipiliin mong manood online, your options are endless. Puwede kang manood sa cellphone mo, sa laptop, o kaya i-cast sa TV ang sermon. Puwede mo ring piliin kung sino ang panonoorin—a pastor from any of the big churches here in the Philippines, or maybe one from abroad. You can choose someone na may name recall. Puwede mo ring pakinggan isa-isa ang rockstars ng Christian world—’yung mga nakapagsulat ng best sellers at dinadayo ng mga tao just to hear them preach. And you can do that without leaving the comfort of your own home, and at your own time!

On top of this, hindi mo kailangang gumising nang maaga para habulin ang schedule ng church service. Makakatipid ka pa sa pamasahe. And best of all, makakaiwas ka sa mga self-righteous na taong walang ginawa kundi pagtsismisan at i-judge ang kapwa nila.

Pero real talk: Puwede ba talagang i-replace ang personal na pag-attend ng church ng pagharap sa isang screen kada Linggo? Ang isang importanteng function ng church ay ang pagiging community of believers. Ang early church ay nagtipon araw-araw sa templo at mga bahay-bahay nila para pag-aralan ang itinuro ng mga apostol, alalahanin ang naging sacrifice ni Jesus, magpanalanginan, at magpuri sa Diyos (Mga Gawa 2:42, 47). Tiyak na nagkuwentuhan din sila tungkol sa kani-kanilang buhay at nagpalakasan sa isa’t isa (v. 42).

Sa church ngayon, makakatagpo ka ng mga taong mag-eencourage sa iyo lalo na kapag nanghihina ang faith mo (Mga Kawikaan 27:17; Hebreo 3:12). May mga lider na magpapakita ng concern sa spiritual growth mo’t gagabay sa iyo (1 Peter 5:2). Being part of a church also gives you the chance to use your skills to honor the Lord and to serve others (Roma 12:6-8). Higit sa lahat, when we come to church together with other believers, we worship Jesus who is the Head of His Body, the Church.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, alam kong hindi madaling panatilihing nag-aalab ang aking pananampalataya kung ako’y mag-isa. I-guide Ninyo ako sa isang local church kung saan ako maggu-grow at makakapagsilbi sa Inyo.

APPLICATION

Kung may dinadaluhan kang church, ipagpatuloy mo ang pagdalo at pakikibahagi sa mga gawain. Kung wala pa, maghanap at maging kabahagi ng isang Bible-believing, Christ-centered local church.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 3 =