Coffee for the Soul

Coffee for the Soul


Narrated by Sonjia Calit & Written by M.C. Navarro

Sa pakikipag-usap mo sa Diyos, mararamdaman mo ang pag-ibig Niya’t lakas at tender mercy, at lalago ang pananampalataya mo.

Coffee for the Soul

Wala Nang Balikan


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by M.C. Navarro

Ang tunay na pagbabago ay hindi nakasalalay sa will power natin, kundi sa grace na tanging ang Panginoon lang ang makakapagbigay.

Coffee for the Soul

God to the Rescue!


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by M.C. Navarro

Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo’y subukin nang higit sa inyong makakaya.

Coffee for the Soul

Bakit Walang “Undo” sa Buhay?


Narrated by Ivy Catucod & Written by Maria Clarissa Navarro

Our God is all-powerful, but more than that, He is gracious, merciful, and all-loving.

Coffee for the Soul

Churchgoing: Yay or Nay?


Narrated by Shekinah Grama Written by Maria Clarissa Navarro

Being part of a church also gives you the chance to use your skills to honor the Lord and to serve others.