Petsa de Piligro

Petsa de Piligro


Narrated by Ivy Catucod & Written by Clarissa Estuar-Navarro

Tutugunin ng Diyos ang pangangailangan ng mga tumatawag sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesus. Kaya kay Jesus, hindi ka mamemeligro.

Petsa de Piligro

Tempted To Quit?


Narrated by Sonjia Calit & Written by Clarissa Estuar-Navarro

As you continue your own faith walk, ituon mo lang ang mga mata mo sa Panginoon. And let Him show you how He can turn your situation around for you.

Petsa de Piligro

Secure in His Love


Narrated by Camila Kim Galvez

But there are standards that never change—ang standards na itinakda ng Diyos at inilahad Niya sa Biblia. Pinapaalala rin sa atin ng Mga Awit 139:13-14 na ang Diyos ang lumikha sa atin.

Petsa de Piligro

Kung Kulang ang iyong Pananampalataya


Narrated by Alice Labaydan”

Manghina man ang ating pananampalataya, higit na makapangyarihan ang Diyos na Siyang magpapalakas nito at tutugon sa ating mga dalangin.

Low Batt Ka Ba?

Low Batt Ka Ba?


Narrated by Alex Tinsay”

Mabuti na lang at binibigyan tayo ng assurance ng Salita ng Diyos na hindi natin kailangang kayanin ang lahat ng challenges na dumadating sa atin using our own strength.