28

AUGUST 2021

Feeling Hopeless? Dance!

by | 202108, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Neryssa Bautista

Bagama’t di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya, dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin.

Habakuk 3:17-18

When life keeps beating you down, you can dance before the Lord.

Oo, tama ang iyong nabasa. Iyan ang ginawa ng propetang si Habakuk. Kahit laganap noon sa kanyang bayan ang kaguluhan, kasamaan, at karahasan (Habakuk 1:3), he chose to praise God and dance. Ayon kay Chuck Smith sa Blue Letter Bible, ang word na “magagalak” na binanggit ni Habakuk ay katumbas sa Hebrew ng word na ang ibig sabihin ay “‘jump for joy” at ang “pagsasaya” naman ay to “spin around.”

Kung iyong babasahin ang story ni Habakuk, you will discover that he lived in the time of Israel’s immorality, injustice, and idolatry, and he was complaining to God dahil parang wala namang ginagawa si Lord about it. But God revealed that He is working out something. Pinanghawakan ni Habakuk ang sinabi ng Diyos kahit hindi niya ito naiintindihan, and everything seemed like a mess at that time.

Ganoon na lamang ang hope at confidence ni Habakuk na ililigtas sila ng Diyos dahil nangako ang Diyos na meron Siyang gagawin bagama’t hindi agad ito mangyayari (Habakuk 2:3). Kailangan lamang niyang manampalataya (2:4). That’s why Habakuk can praise God and dance. Sure siya that even though everything fails, He will never fail them.

At tulad ni Propetang Habakuk, you also have the reason para magdiwang at sumayaw because of what Jesus, our Living Hope, has done. Sabi sa 1 Pedro 1:3, “Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo’y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo mula sa libingan at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa.”

Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay binigyan Niya ng bagong buhay. Tayo ay naipanganak na muli. Si Jesus din ang nagbigay sa atin ng hope. The kind of hope na even though the situation is not good, maniniwala ka pa ring God will work out everything. Kahit na wala kang nakikitang bunga, magtitiwala ka pa rin sa Diyos at magsasaya.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, pinupuri at pinapasalamatan namin Kayo dahil isinakripisyo Ninyo ang Inyong buhay para sa amin. Because of that, we have been born again to experience a living, energetic hope through Your resurrection. Kahit anumang dagok o pagsubok ang dumating, kagaya ni Habakuk, kami ay magsasaya, magagalak, at papupurihan Kayo dahil alam namin na Kayo ang aming kasama at may ginagawa Kayong mabuti para sa amin. Amen.

APPLICATION

Read the stories of Paul and Silas in prison (Acts 16:16-40) and Jehoshaphat’s singing army (2 Chronicles 20). Ilan lamang sila sa mga character sa Bible who used praise as weapon para mapagtagumpayan ang balakid sa kanilang buhay. Discover the power of praising God in the midst of your problems, and let it encourage you to do the same.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 12 =