17

OCTOBER 2023

Share with family and friends
Narrated by Miriam Quiambao-Roberto & Written by Alma S. de Guzman

Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo’y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo’y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa kanya ng “Ama, Ama ko!”

Mga Taga-Roma 8:15

Ang magpinsang James at Alexa ay minsang nagkuwentuhan tungkol sa kani-kanilang yumaong tatay. They both know how it feels to grow up without a father on their side. Kahit mahal sila ng mga ina nila, may kurot pa rin sa puso dahil nawalan sila ng mabuting tatay.

Sa kabutihan ng Diyos, they both experienced a fathers love through Alexas foster father. Nang namatay ang mama ni Alexa, sinalo ng kanyang foster father ang pag-aalaga sa kanila. Kahit hindi sila magkadugo at sa edad niya ay puwede na siyang maging lolo, naiparamdam niya sa kanila ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Pinatira niya ang magpinsan sa kanyang bahay, binigyan ng sariling kuwarto, pinakain, at sinuportahan sa abot ng kanyang makakaya. Pinagalitan at pinangaralan din niya ang magpinsan kapag kinakailangan. Sa foster father nila natutunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ng isang tatay. Tumatak sa isip at puso nila na maaari kang magmahal at maging magulang sa iba kahit hindi kayo magkadugo.

Mayroon ding Ama sa langit na patuloy na nagmamahal at umaabot sa lahat ng walang tatay at naliligaw ng landas. Siya ang Diyos Ama sa langit. Ang sinumang sumampalataya sa Anak Niyang si Jesus ay nagiging anak din Niya (Juan 1:12). Kasama sa biyaya Niya ang matawag natin Siyang Ama na laging handang makinig, umagapay, at magdisiplina (Mga Taga-Roma 8:15; Mga Hebreo 12:6).

Kung isa ka sa mga taong nawalan ng tatay, may absentee father, o abusive father, take heart because you can experience the genuine love of God the Father. Nararamdaman ng ating Ama sa langit ang kabigatan sa puso mo kaya naman inaanyayahan ka Niyang manampalataya sa Anak Niyang si Jesus. Sa Kanyang pagkamatay sa krus, pinagbayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan na naging hadlang sa pagitan natin at ng Diyos. Panampalatayanan mo si Jesus ngayon at mapapabilang ka sa mga anak ng Diyos.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoong Diyos, tinatanggap kong Tagapagligtas ang Inyong Anak na si Jesus. Maraming salamat dahil mararanansan ko na ngayon ang Inyong pambihirang pagmamahal bilang aking mabuting Ama.

APPLICATION

Listen to “How Deep the Fathers Love for Us” by Stuart Townend and “Esther” by Esterlyn. Thank God for being a Father to you.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 14 =