3

JUNE 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit Kakilala & Written by PM Calvario

Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong mahina ka ngunit sinusunod mo ang aking salita, at naging tapat ka sa akin. Kaya’t binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ninuman.

Pahayag 3:8

Ano ang gagawin mo kapag binigyan ka ng isang pagkakataon o platform pero may condition na hindi babanggitin si Jesus Christ?

Sa isang company event, pinakanta si Marian ng ‘doxology’ sa condition na hindi babanggitin ang anumang Christian reference lalo na si Jesus Christ. Para raw hindi maka-offend ng ibang attendees na may ibang religious beliefs, lalo na sa mga boss na mula sa ibang bansa. Nanalangin siya, “Panginoon, alam Ninyo na Kayo ang laman ng puso ko. Ayaw ko Kayong i-deny sa harap ng maraming tao. Gusto ko ring maging mabuting witness sa mga tao at hindi makipagtalo sa mga organizer tungkol sa Inyo. Bigyan po Ninyo ako ng karunungan para makasunod ako sa plano Ninyo.”

Sa araw ng mismong event, laking gulat ni Marian nang nagdesisyon ang organizers na pasimulan ang kanta niya ng panalangin at sa huli ay may “This we ask in Jesus’, name, Amen.” Dininig nga ng Diyos ang kanyang panalangin!

Alam ng Diyos ang laman ng mga puso natin at iniingatan Niya ang mga nananampalataya sa Kanya. Tulad ng church sa Filadelfia, alam ng Diyos na although mahina sila, pinanghawakan nila ang Salita ng Diyos at naging tapat sa Kanya. Kaya naman ipinangako ng Panginoon na iingatan sila sa panahon ng pagsubok (Pahayag 3:7-10). At kung masidhi ang kagustuhan mong luwalhatiin ang Diyos, ipapakita Niya sa iyo ang pintuang binuksan na Niya para magawa mo ito.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, tulungan Ninyo kaming panghawakan ang Inyong mga Salita at maging matatag sa oras ng pagsubok. Kahit takot at nanghihina, susunod kami sa Inyo. Ipakita po Ninyo sa amin ang binibigay Ninyong opportunities para magpatotoo para sa Inyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen.

APPLICATION

Identify your God-given opportunities to share about Jesus. Bukod sa events, maaaring ito ay ang iyong social media accounts, blogs, o maging ang araw-araw mong pagpasok sa school o trabaho. Humingi ng guidance sa Panginoon kung paano mo Siya madadakila.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 15 =