5

JANUARY, 2021

Share with family and friends

Narrated by Honeylet Venisse Velves
Kung maganap na ito, kayo’y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo.

Jeremias 29:12

Dahil sa telecom companies, natatawagan, nate-text, at nakaka-chat natin ang ating mga kapamilya, kaibigan, katrabaho, at iba pang tao. Isa ka sigurong anak na text nang text kay nanay para magpabili ng gusto mong sapatos. O maaaring panay ang chat mo sa iyong boyfriend or girlfriend para ma-update ninyo ang isa’t isa kung ano ang ginagawa ninyo minu-minuto. O kaya naman, isa kang kaibigan na naka-telebabad para i-comfort ang broken-hearted mong bestfriend. Ang bawat sitwasyong ito ay may common denominator: may involve na communication.

We humans are created in the image of God (Genesis 1:27). Like God, we are relational beings. God created human beings to have a relationship with Him. Ayon sa Juan 1:12, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay binigyan ng Diyos Ama ng karapatang maging mga anak Niya. At dahil may relasyon sa Diyos, naka-design tayo to communicate with God. Ang pakikipag-usap nating ito sa Diyos ay tinatawag nating prayer.

Napakaganda ng sinabi ng Diyos sa mga Israelita. Inaasahan Niyang tatawag, lalapit, at dadalangin sila sa Kanya. At ang nakakatuwa, diringgin sila ng Diyos. Nais din ng Panginoong Diyos na ngayon, sa pamamagitan ng Anak Niyang si Jesus, lumapit at makipag-usap din tayo sa Kanya. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng ating mga kailangan sa buhay. Pero higit diyan, alalahanin natin kung paano tayo makipag-usap sa mga mahal natin sa buhay. Hindi ba kapag mahal natin, madalas nating kontakin? At kapag may relasyon tayo sa tao, kumportable tayong makipagkwentuhan at sabihin kung ano ang laman ng ating puso? Malungkot man o masaya, gaano man kababaw o kalalim ng ating pinagdaraanan, lahat ng ito ay gustong marinig ni God. Bilang ating Ama, handa Siyang makinig sa ating sasabihin. In the same manner, let’s also take time to listen to His response to our prayers. And God speaks to us as we read the Bible, which is His Word. Kaya, halika, kausapin natin Siya.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Father God, salamat na nagkaroon ako ng relationship sa Inyo dahil sa Inyong Anak at aking Tagapagligtas na si Jesus. Thank You that You are always there to listen to me. Teach me to understand Your Words that I may know You even more. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Subukang makipag-usap kay God bilang iyong Ama. Huwag kang mahiya. Gaano man kaliit o kalaking bagay, ikuwento mo kay God.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 9 =