9

JUNE 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Erick Totañes & Written by Rita Magalona

Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. 

Mga Hebreo 11:17b-19a

Malaki ang cost ng pagsunod kay Christ. Ika nga ni Billy Graham, “Salvation is free, but discipleship costs everything we have.”[1] Mas malala ang version ni Dietrich Bonhoeffer, “When Christ calls a man, he bids him come and die.”[2] Si Jesus mismo ang nagsabi, “Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin” (Mateo 16:24). At kapag sinabing “pasanin ang krus,” kamatayan ang kahulugan. Kung ganito kalaki ang cost, bakit tayo magbabayad?

Tingnan natin si Abraham, isa sa mga spiritual ancestor natin. Tinawag siya ng Diyos na ialay ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Para sa isang magulang, mas madaling ialay ang sariling buhay kaysa ialay ang buhay ng kanyang anak. Pero sumunod agad si Abraham. Bakit? Dahil kilala niya ang Diyos. Nagtiwala siya sa pangako ng Diyos na sa pamamagitan ni Isaac ay dadami ang kanyang descendants (Hebreo 11:17b-18). Paano mangyayari iyon kung iaalay niya si Isaac? Sagot: Kaya ng Diyos na bumuhay ng patay (v. 19a). At ito ang pinanghawakan ni Abraham kaya’t madali niyang inialay si Isaac.

Ano ang tila hinihingi sa atin ng Diyos sa ating pagsunod sa Kanya? Pangarap sa buhay? Pamilya? Kabuhayan? Mga bagay na nagpapasaya sa atin? Huwag mag-alala. Magtiwala tayo sa Diyos na bumubuhay sa patay. Ibabalik Niya ang inalay natin ayon sa Kanyang kalooban (Mateo 19:29). At ‘yung mga hindi Niya ibinalik? Maaaring hindi natin talaga kailangan o maaaring makakasira sa atin. Maaari ngang ituring natin na parang dumi ang mga ito kapag nakita natin kung gaano ka-precious at kasarap ang maging kapiling ang Diyos (Mga Taga-Filipos 3:8).

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, iparamdam po Ninyo sa akin ang Inyong presensya at ang Inyong pagmamahal. Gusto ko pong maranasan ang tamis ng pagiging kapiling Ninyo at nang wala na akong hahanapin pa. Masaya kong iaalay ang lahat makapiling lang Kayo. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Mayroon bang sinasabi ang Diyos sayo na dapat mong isuko sa Kanya? Kung nahihirapan kang gawin ‘yan, spend more time in prayer and meditation on who God is at ano ang mga ipinangako Niya. Kilalanin Siya nang lubos hanggang madali nang ialay ang lahat para sa Kanya.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 2 =