Kapag May Nag-insulto sa Diyos Mo

Kapag May Nag-insulto sa Diyos Mo


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Kapag narinig nating may nang-iinsulto kay Lord, ipag-pray agad natin. Let us pray na i-guide tayo ni Lord kung paano sumagot at kumilos.

Kapag May Nag-insulto sa Diyos Mo

Bakit Ganoon, Lord?


Narrated by Jewel Tizon & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Ang inaakala nating masama ay temporary lamang at higit sa lahat, may layunin ang Diyos sa kabila nito.

Kapag May Nag-insulto sa Diyos Mo

Kapag Lubog Ka Na


Narrated by Binoy Sadia & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Ibuhos lang natin ang lahat ng ating sama ng loob sa Kanya at magtiwala na nakikinig Siya at sasamahan Niya tayo sa ating pinagdadaanan.

Kapag May Nag-insulto sa Diyos Mo

Handang Mag-Alay


Narrated by Erick Totañes & Written by Rita Magalona

Magtiwala tayo sa Diyos na bumubuhay sa patay. Ibabalik Niya ang inalay natin ayon sa Kanyang kalooban.

Kapag May Nag-insulto sa Diyos Mo

Isumbong Mo kay Lord


Narrated by Camilla Kim-Galvez & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Sinasabi niya kay Lord kung ano ang kalagayan ng kanyang kapaligiran at kung ano ang kanyang nararamdaman tungkol dito.