13

JANUARY, 2021

Hindi Tayo Invisible

by | 202101, Devotionals, You

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Jocelyn Rayton

Makatarungan ang Diyos; hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayo’y ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos.

Mga Hebreo 6:10

Naaalala ba ninyo ’yung apat na kaibigan ng paralitiko sa Mark 2? Binitbit nila sa banig ang kaibigan nila at dinala kay Jesus para mapagaling siya nito. Pero sobrang daming tao na nakapalibot sa bahay, hindi sila makasingit! So anong ginawa nila? Binutasan nila ang bubong para maibaba ’yung banig sa harap mismo ni Jesus.

After this, hindi na ulit nabanggit sa kuwento ang apat na magkakaibigan. Napunta na kasi ang focus kay Jesus, sa paralitiko, at sa teachers of law na nandoon. Pinuri ba sila ng ibang tao dahil sa resourcefulness nila? Nakapagpasalamat ba ’yung paralitiko? Ni hindi natin alam kung anong mga pangalan nila. Bigla na lang kasi sila nawala sa kuwento.

O talaga bang walang nakapansin sa kanila?

Balikan natin ang Marcos 2:5: “Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi Niya sa paralitiko, ‘Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo’” (emphasis mine). Napansin ni Jesus ang ginawa ng apat na magkakaibigan! He saw their faith, as well as the faith of the paralytic, kaya sinabi Niya na pinatawad na ang mga kasalanan ng paralitiko (at siyempre, pinagaling rin siya.).

Do we feel invisible sometimes? Na parang hindi napapansin ang mga ginagawa natin para sa iba. Na mukhang wala naman epekto ang paggawa natin ng mabuti. Don’t be discouraged! Hindi nalilimutan ng Diyos ang lahat ng ginagawa nating kabutihan para sa iba. Hindi lingid sa Kanya ang pagmamahal natin sa ating kapwa at na-appreciate Niya ang pagtulong natin sa iba. Higit sa lahat, Siya ang magbibigay ng ating reward.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, salamat hindi ako invisible sa Inyo. Hindi Ninyo nalilimutan ang anumang mabuting ginagawa ko, na nagagawa ko naman only by your grace. Pinupuri ko Kayo dahil makatarungan Kayo. May nakahanda Kayong reward para sa akin for being faithful to You. Amen.

APPLICATION

When you feel unappreciated despite doing something good, remind yourself na kita ka ng Diyos. Magpasalamat kay Lord sa opportunity na tumulong sa iba. Be assured, sa Kanya manggagaling ang reward mo.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 3 =