9

MARCH 2021

Honor God with your Body

by | 202103, Devotionals, Habits

Share with family and friends

Narrated by Niel Barnes

Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan; sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya’t gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos.

1 Mga Taga-Corinto 6:19-20

Ang kalusugan ay kayamanan. At kapag sinabing kalusugan, ito ay nangangahulugang pangangalaga sa ating whole well-being. Sinabi ni Apostol Pablo na tapat ang Diyos na magpapanatiling walang kapintasan sa buo nating katauhan: spirit, soul, and body (1 Mga Taga-Tesalonica 5:23). Bagama’t sa huli, ang Diyos ang Siyang talagang makakapagpanatili sa atin na walang kapintasan, hindi inaalis sa atin ang responsibilidad na alagaan ang ating katawan.

Tunay ngang isang kayamanan ang magkaroon ng malusog na pangangatawan. Tulad ng mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, nararapat lamang na maging mabuti tayong tagapangalaga o good steward nito. Hindi na natin pag-aari ang ating katawan dahil binili tayo ni Jesus Christ sa isang halaga, at ito ay sa pamamagitan ng Kanyang dugong nabuhos nang ipako Siya sa cross.

Sa pagtanggap natin kay Jesus Christ, ang ating katawan ay naging templo ng Espiritu Santo. Kaya nararapat lamang na ingatan natin ito, alagaan, at gamitin lamang para sa mga gawaing mapaparangalan ang Panginoon. Pagtuunan natin ng pansin ang ating physical health. Ikaw? Paano mo inaalagaan ang katawan na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon?

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, maraming salamat sa buhay na ibinigay Ninyo. Bigyan Ninyo ako ng karunungan kung paano ko mapapangalagaan ang aking kalusugan, ang aking katawan na tinubos ni Jesus Christ sa walang hangang kamatayan. Tulungan Ninyo akong umiwas sa mga masasamang bisyo at sa halip ay piliin ang healthy lifestyle. Pagkalooban Ninyo ako ng sapat na resources upang pagyamanin ang aking kalusugan. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Humiga sa isang kumportableng sulok at huminga nang malalim for 5-10 minutes. Pakiramdaman ang iyong katawan kung may sumasakit na bahagi. Kumunsulta sa doktor kung may nararamdamang masakit o may napapansing kakaiba. Planuhin ang meals para sa isang linggo at siguraduhing kasama rito ang mga masusustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas. Uminom ng 8-12 basong tubig araw-araw. Isama rin sa schedule ang exercise.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 4 =