20

MARCH 2021

Huwag Mabahala sa Problema

by | 202103, Devotionals, Faith

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Becky Cabral

Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus.

Filipos 4:6-7

Worry freak ka ba?  Lahat na lang pinroblema mo. Noong estudyante ka pa lang, nag-worry ka sa dami ng assignments mo.  Nag-worry ka kung paano ka makakapasa sa iyong subjects, kundi man makakuha ng mataas na grades. Nang maka-graduate at makapag-trabaho ka na, pinroblema mo naman kung paano pagkakasyahin ang iyong suweldo. Nang makapag-asawa ka at magkaroon ng mga anak, lalong lumaki ang problema mo dahil lumaki ang gastos mo. Bukod sa bills na bayarin at paminsan-minsang pampaduktor kapag may nagkakasakit, pinroblema mo rin ang pampaaral ng mga bata at paghahanda para sa kanilang kinabukasan.

Walang katapusang problema, totoo iyan. Maging si Jesus ay nagsabing bahagi ito ng ating buhay. “Sinabi ko ito sa inyo upang kayo’y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob! Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan!” (Juan 16:33). Na kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan at kung nakipag-isa na tayo sa Kanya, mapapag-tagumpayan din natin ang anumang problema o hamon sa buhay. Sa halip na mabahala, gusto ni Jesus na lumapit tayo sa Kanya. 

Ang sabi nga Niya, “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo’y bibigyan ko ng kapahingahan” (Mateo 11:28). Mahal tayo ni Jesus. Concerned Siya sa ating kapakanan. Ayaw Niya tayong mag-worry sapagkat alam Niyang masama ito sa ating kalusugan at hindi naman nito malulutas ang ating mga problema. Ang mabuti nating gawin ay isuko natin ang ating mga problema sa Kanya, gaya ng sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Filipos.

Sa halip na mag-worry, magdasal. Alisin natin ang ating focus sa mga problema o ano mang hamon na ating pinagdaraanan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus.  Kapag ginawa natin ito, magkakaroon tayo ng kapayapaan at bibigyan tayo ni God ng wisdom tungo sa kalutasan ng ating mga problema. Manalangin tayo.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, dumudulog po ako sa Inyo nang may pagpapakumbaba. Patawarin po Ninyo ako kung labis akong nababagabag sa mga problema ko sa halip na magtiwala sa Inyo. Isinu-surrender ko na sa Inyo ang lahat ng pinagdaraanan ko sa buhay. Simula ngayon ay ganap na akong magtitiwala sa Inyo. Kayo lamang O Diyos ang makakapagbigay ng lahat ng aking pangangailangan at makakalutas sa aking mga problema, walang iba. Amen.

APPLICATION

I-memorize, isa-puso, at sundin ang sinasabi ng Filipos 4:6-7. Kapag nababalisa, i-recite ito mula sa kaibuturan ng iyong puso. Pasalamatan si God sa ano mang sitwasyon.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 2 =