8

OCTOBER 2022

Huwag Tumingin Kung Saan-Saan

by | 202210, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Erick Totanes & Written by Marlene Legaspi-Munar

At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Juan 3:14-15

Naranasan mo na bang matisod habang naglalakad dahil kung saan-saan ka nakatingin? Delikado ang tumingin sa maling direksyon, pero kung tama ang focus mo, makakarating ka nang safe sa pupuntahan mo.

Ayon sa Numbers 21:4-9, habang naglalakbay ang mga Israelita patungo sa Red Sea, nagpasikut-sikot sila. Dahil napagod at nagutom, umangal kay Moses ang halos 2.5 milyong travelers. Habang nagrereklamo sila, naglabasan ang napakaraming ahas at pinagtutuklaw sila. Kaya naman sising-sisi sila at nakiusap na paalisin ng Diyos ang mga ahas. Pero imbes na paalisin ang mga ahas, inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng tansong ahas, ilagay iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy, at sabihan ang mga tao na tumingin doon ang sinumang natuklaw upang hindi mamatay. Lahat nga ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa tansong ahas at hindi namatay.

Ang pangyayaring ito ay binanggit ni Jesus kay Nicodemus nang gabing ipahayag Niya ang paraan ng kaligtasan. Tulad ng tansong ahas na inilagay sa kahoy, si Jesus ay ipinako at ibinitin sa krus. Jesus is the bronze serpent foreshadowed in the Old Testament. In the Bible, bronze signifies judgment, gaya ng bronze altar of burnt offering sa Exodus 27:1-4. On the cross, Jesus became the offering and was judged for our sins. Siya ang tumanggap ng kamandag ng kamatayan na parusa sa mga makasalanan (Mga Taga-Roma 6:23). Katulad ng kung paanong ang lahat ng tumingin sa tansong ahas ay hindi namatay, ang lahat din ng mananampalataya kay Jesus ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan (Juan 3:16). Kaya huwag ka nang tumingin kung saan-saan kundi kay Jesus lamang. Sa Kanya, tiyak ang iyong kaligtasan.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, nananampalataya ako na Ikaw ang nahusgahan sa krus para sa mga kasalanan ko. Wala na ako sa ilalim ng sumpa ng kasalanan at dahil sa biyaya ng Diyos, ako ngayon ay may buhay na walang hanggan.

APPLICATION

Ang pagliligtas ni Jesus ay mararanasan din natin sa iba’t ibang areas ng ating buhay. Kung may malubha kang sakit, nanganganib, o nasa mahigpit na kalagayan, tumingin ka kay Jesus. May solusyon Siya para sa lahat ng pangangailangan mo, pero kung hindi man ito ayon sa inaasahan mo, tiyak na mas mabuti ito.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 4 =