8

MAY 2021

I Love You, Lord?

by | 202105, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Jayme Santiago-Manual & Written by Yna S. Reyes

“Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama; iibigin ko rin siya at ako’y lubusang magpapakilala sa kanya.”

Juan 14:21

When you pray to Jesus, nagsasabi ka ba ng, “I Love You, Lord”? Madali ba ito para sa iyo?

Madali man o mahirap, hindi sapat ang daily declaration of love kay Jesus. Our words are not enough. Kailangang may concrete acts of obedience. Ngunit ang pagtupad ng mga utos Niya ay hindi sa sarili nating lakas, kundi sa biyaya ng Diyos. Obedience ang genuine proof ng true love for Jesus na ine-expect Niya from His disciples.

Paano mo malalaman ang mga utos Niya? Paano mo matitiyak kung ano ang gusto Niyang gawin mo?

Iginugol ni Jesus ang huling tatlong taon ng buhay Niya sa pagtuturo tungkol sa Kanyang sarili at tungkol sa Diyos Ama. Ipinaliwanag Niya sa disciples ang Salita ng Diyos mula sa Lumang Tipan at nagpahiwatig Siya ng ilang bagay na mangyayari sa hinaharap sa ilalim ng Bagong Tipan ng Diyos. Ipinakita Niya sa kanila kung paano Niya tinutupad ang kalooban ng Diyos Ama sa langit. Ang buong buhay ni Jesus noong Siya ay narito sa lupa, at ang Kanyang katuruan ang laman ng Bagong Tipan.

Kung gusto mong makilala pa si Jesus at matutunan kung paanong tunay Siyang ibigin, basahin mo ang Biblia araw-araw. Matutuklasan mo kung gaano kalalim ang pag-ibig Niya. Itinuturo din ng Biblia na magagawa nating ibigin ang Diyos dahil lang din sa tulong Niya (1 Juan 4:19). Maipapakita natin ang pag-ibig na may pagsunod, sa tulong Niya.

Kulang ang “I love You, Lord.” Sundan mo ito ng, “I will know You, Lord, and follow You.” At gawin mo ang pagsunod sa bawat oras ng iyong buhay, sa biyaya Niya. 

Sulit bang sundin at ibigin si Jesus? Siya mismo ang nagsabing lubusan Siyang magpapakilala sa iyo dahil iniibig mo Siya. Susuklian Niya ang pag-ibig mo ng lalo pang mas malalim na pagpapakita ng Kanyang pag-ibig, at ng pag-ibig ng ating Diyos Ama. May hihigit pa ba sa pangakong ito?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear Jesus, dahil iniibig Kita, susundin ko ang mga utos Mo. Dahil iniibig Kita, tutuparin ko ang lahat ng pinagagawa Mo sa akin. Tulungan Mo ako. Amen.

APPLICATION

May ipinagagawa ba sa iyo si Jesus ngayon? Ano ito? Ano ang gagawin mo ngayon bilang pagsunod sa iniuutos Niya sa iyo?

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 2 =