14

MARCH 2022

Who Will Have the Last Word?

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Sonjia Calit & Written by Excel Dyquiangco

“Kayo ng babae’y aking pag-aawayin, binhi mo’t binhi niya’y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.”

Genesis 3:15

Ang Genesis 3:15 ang isa sa pinaka-importanteng verses sa Bible. Bakit? Dahil ang verse na ito doesn’t just talk about the sin of man at ang kanyang punishment, pero sinasabi dito na darating si Jesus Christ to save us from the penalty of our sins.

Jesus’ birth was written about in the New Testament but He has been there since before the beginning of time, creating the heavens and the earth. Nabanggit ito sa Genesis 1:26 nang ginamit ang salitang “us” and “our”: “Let us make mankind in our own image.”

Going back to the story, sa direktang pagtugon sa pandaraya ng ahas at pagsuway nina Adam at Eve, sinabi ng Diyos ang mga sumpa sa bawat isa sa kanila, pati na rin sa mga susunod na salinlahi. Fast forward to many years later during the time of Jesus Christ. Tinawag Niya ang religious leaders ng mga Judio sa Juan 8:44: “Ikaw ay kabilang sa iyong ama, ang diablo, at nais mong isagawa ang mga hangarin ng iyong ama. Siya ay isang mamamatay-tao mula pa noong una, hindi kumapit sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsisinungaling siya, nagsasalita siya ng kanyang sariling wika, sapagkat siya ay sinungaling at ama ng mga kasinungalingan.”

Mababasa naman natin sa pangwakas na sumpa ng Diyos sa ahas na ang supling ng babae ay dudurugin ang ulo ni Satanas, at sasaktan ni Satanas ang kanyang sakong. Many scholars believe that this is pertaining to Jesus Christ, ang Anak ng Diyos. Sasaktan ni Satanas si Jesus ngunit magkakaroon Siya ng pangwakas na tagumpay by dying on the cross and conquering death once and for all.

Si Satanas ang naging kalaban ng sangkatauhan from the very beginning. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Just like what Peter wrote, patuloy siyang nangangaso at naghahangad na ubusin ang mga tao hanggang ngayon (1 Pedro 5:8). But he will never have the last word. Someday, Jesus will come again, and Satan will meet his fate in the burning lake of fire. Have you made a decision on whose side you will be on?

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Dear Jesus, from the beginning of time, You know our future. You know that we will fall into sin so You provided a solution to save us from eternal damnation. Thank You for saving us on the cross. Help me to live out my life honoring and praising Your name each day.

APPLICATION

Grab some white paper, pencils, and coloring materials. Using these materials, illustrate this scenario. Draw Adam and Eve and the serpent. Under the drawing, write the words, “Jesus has changed the course of history. He has set the captives free.”

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 9 =