23

MARCH 2021

Jesus, My Greatest Blessing

by | 202103, Devotionals, You

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Lucille Talusan

“Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa.”

Deuteronomio 28:1

Sa Deuteronomy 28:1–14, inemphasize that all these blessings will come to those who obey God: God’s people will be blessed in the city and in the country. Their children and their means of livelihood will be blessed. Even their travels will be blessed by the Lord. Hindi rin sila matatalo ng kanilang mga kaaway, at sila pa ang magpapautang sa ibang mga bansa. Ang dami-daming blessings na ipinangako ng Diyos sa kanila. On the other hand, nakasulat sa Deuteronomio 28:15–67 na ang hindi pagsunod sa Kanyang mga utos ay magdadala sa kanila ng kabiguan, mahinang ani, pagkatalo, kahirapan, kaguluhan, mga salot na walang katapusan, sakit—mga sumpang mamanahin hanggang sa kaapu-apuhan.

God revealed in Deuteronomy 28:1-14 that the way to have a blessed life is through obedience. Sad to say, we often disobey God dahil hindi natin kayang masunod ang lahat ng nakasulat na utos ng Diyos. At dahil hindi natin kayang sundin ang lahat ng utos ng Diyos at all times, we are cursed. Sabi sa Mga Taga-Galacia 3:10, “Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa Kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat, ‘Sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng Kautusan.’”

Buti na lang, Jesus Christ obeyed for us (Romans 5:19), and He redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us (Galatians 3:13). Nangyari ito nang mapako Siya sa krus. Dahil dito, matatanggap na natin ang napakaraming blessings ni God through faith in Jesus (Galatians 3:14). Sinumang na kay Cristo ay wala na sa ilalim ng sumpa. ‘Yan ang Magandang Balita! We have been freed from the curse of sin. At ang pinakamalaking blessing ay ang ating kaligtasan through faith in Jesus Christ.

Of course, we will obey God, but this time, we do it out of our love and gratitude for all that He has done for us. Jesus said, “Loving me empowers you to obey my commands” (John 14:15 TPT). And the Holy Spirit in us will enable us to carefully follow His commands so we can reap the many blessings of obedience.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord Jesus, You are my greatest blessing. Thank You for redeeming me from the curse of sin. Help me to always choose to obey you so I will live a life that brings glory to Your name.

APPLICATION

Worship and thank God who has blessed you with many blessings through His Son Jesus Christ. Haranahin mo Siya and express your love to Him.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 2 =