22

FEBRUARY 2021

Kayang Ibalik ng Diyos

by | 202102, Devotionals, You

Share with family and friends

"
Narrated by Icko Gonzalez"

Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo nang pinsalain ng katakut-takot na balang ang inyong mga pananim. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at kayo’y mabubusog. Pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos, na gumawa ng mga kahanga-hangang bagay para sa inyo. Hindi na muli pang kukutyain ang aking bayan. Kaya nga malalaman ninyo na ako’y sumasainyo at akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Hindi na muling hahamakin ang aking bayan.

Joel 2:25-27

May nagawa ka na bang malaking pagkakamali sa buhay mo? ‘Yung tipong kung makakabalik ka lang sa nakaraan ay babawiin mo? ‘Yung kamalian na nararamdaman mo pa rin ang epekto hanggang ngayon? Ako rin. I suppose lahat tayo may ganung klaseng pagkakamali at pagkakasala. Pero may awa ang Diyos. Noong kapanahunan ni Propetang Joel, ipinahayag niya sa Israel ang panawagan ni Yahweh na magsisi sila at manumbalik sa Kanya (Joel 2:12). Nangako si Yahweh na ibabalik Niya ang lahat ng nawala sa kanila at pagpapalain sila (Joel 2:25-27).

Noon at ngayon, gaano man kalaki ng pagkakasala natin, may awa ang Diyos. Maaaring pansamantala, maranasan natin ang paghihirap na bunga ng ating pagsuway sa Diyos, ngunit kung tayo’y magsisisi, mararanasan natin ang kagandahang-loob Niya. Sabi nga ng Efeso 1:7, “Tinubos tayo ni Cristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang-loob na ibinigay sa atin.”

Sa tamang panahon, kayang i-restore ni Lord ang lahat ng nawala sa atin. Sabi sa English, “I will restore to you the years that the swarming locust has eaten” (Joel 2:25 ESV). Napakagandang pangako, hindi ba? Ang mga taon na nawala sa atin ay ibabalik Niya! Ang mga nawalang opportunity, nawalang yaman, nasirang relasyon, kaya Niyang i-restore lahat! Magtiwala lang tayo sa Kanya. Kung may pagdaanan man tayong pasakit na dala ng ating pagkakamali at pagkakasala, may awa pa rin ang Diyos. May katapusan ‘yan! At maaasahan natin ang pagbabalik ng nawala sa atin, at higit pa, dahil mahal tayo ng Diyos. Ganyan kadakila ang kagandahang-loob ng Diyos sa atin!

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, pinagsisisihan ko ang mga nagawa kong kasalanan. Salamat, Panginoong Jesus na pinatawad na Ninyo ako sa pamamagitan ng Inyong dugong nabuhos sa krus, Salamat sa kagandahang-loob Ninyo. Nagtitiwala po ako na ibabalik Ninyo ang mga bagay na nasira at nawala sa buhay ko, dahil Kayo ay mahabagin. Kayo po lamang ang aking Diyos at wala ng iba. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Basahing mabuti ang mga sumusunod na pangako at halimbawa ng Diyos tungkol sa restoration: Jeremias 30:17; Job 42:10; at 1 Pedro 5:10. Pagtiwalaan mo ang kagandahang-loob ng Diyos at panghawakan ang Kanyang magandang pangako.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 8 =