24

MARCH 2021

Kick the Wall and Let Go

by | 202103, Devotionals, You

Share with family and friends

Narrated by Neil Barnes

Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya’y kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito’y kanyang tutuparin.

Mga Bilang 23:19

“Humawak ka sa tali, kick the wall, and let go.” Ito ang bilin ng instructor sa attendees ng wall climbing orientation kapag bababa na mula sa itaas gamit ang auto-belay. Ang wall climbing ay isang indoor sports kung saan ang wall o pader ay may iba’t ibang kulay na hand at foot holds na gawa sa resin para hawakan at tungtungan sa pag-akyat. Ang mga kulay naman ng mga holds ay route na naka-arrange sa wall according to level of difficulty, upang makarating sa tuktok ng wall. Kadalasan, mainam ang may kasama ka upang mag-belay para sa iyo, o kontrolin ang lubid upang alalayan ang harness mo nang hindi ka mahulog. Ngunit kung wala kang kasama, maaari ka pa ring umakyat gamit ang auto-belay. Ito mismo ang magbabalanse para makababa ka gamit ang iyong weight at pagsipa mo sa wall habang ibinababa ka nito. Kung beginner ka, isang challenge ang pagkatiwalaan ang disenyo at function ng auto-belay.

Sa buhay, hindi naman talaga madaling magtiwala. Lalo na kung ilang beses ka na ring pinangakuan pero napako, niloko, naisahan, trinaydor, o pinagsinungalingan. Hindi maiwasang magkaroon tayo ng “trust issues.” Sa kabilang banda, mahirap din namang mabuhay nang laging may duda o tamang-hinala sa ibang tao. Kaya buti na lang iba ang Panginoon. Maaari nating Siyang pagkatiwalaan. Hindi Siya nagbabago (Malakias 3:6). Kahapon, ngayon, at bukas—hindi Siya nagbabago (Mga Hebreo 13:8).

Sa aklat ng Bilang 22, mababasa natin na ipinatawag ni Haring Balac ang propetang si Balaam para sumpain ang mga kaaway niyang Israelita. Ngunit pinigilan ng Diyos si Balaam. Pinagpala na ng Diyos ang mga Israelita (Mga Bilang 22:12) kaya kahit pa suhulan ni Balac, hindi nagawang isumpa ni Balaam ang Israel. Sa halip, pinagpala pa rin ni Balaam ang mga ito alinsunod sa pangako ng Diyos at ipinahayag kung sino talaga Siya. Sabi niya, “Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya’y kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito’y kanyang tutuparin.”

May trust issues ka pa ba sa Panginoon? Kapatid, kick the wall of doubt and let go.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, maraming salamat at Kayo ay hindi sinungaling tulad ng tao. Salamat dahil anumang sinabi Ninyo sa Inyong Salita ay Inyong tinutupad. Salamat dahil ang mga pangako Ninyo ay tunay at Inyong tutuparin. Tulungan po Ninyo akong magtiwala sa kung sino Kayo. Tulungan po Ninyo akong manalig sa Inyo at isang-tabi ang aking mga agam-agam at pagdududa. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Alalahanin at ilagay sa Prayer List ang mga panalangin mo sa Panginoon. Mag-reflect kung alin dito ang mga natupad na Niya at ang mga hindi pa natutupad. Magpasalamat sa Panginoon at purihin Siya sa pamamagitan ng pag-awit at pagpapatotoo tungkol sa Kanya.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 14 =