22

OCTOBER 2021

Share with family and friends
Narrated by Mari Kaimo & Written by Precious Marian Calvario

Ganito ang sabi sa kanya: Ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita, at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman.

Jeremias 33:2-3

Ano ang mga katanungan mo sa buhay? Ganito ba: Anong career ang tatahakin ko? Panahon na ba para humanap ako ng bagong trabaho? Tama bang mangibang-bansa ako? Kailan kaya ako mag-aasawa? Kailan kami magkakaanak? Paano namin mapapalaki nang maayos ang aming mga anak? Marami tayong mga tanong sa buhay na naghihintay ng kasagutan. Marahil isa sa mga tanong na ito ang minsan nang bumagabag sa iyo. O maaaring hanggang ngayon ay hinahanapan mo pa rin ng kasagutan. Ngunit kanino at paano nga ba natin malalaman ang sagot?

Sa paghahanap natin ng mga kasagutan, mainam na magsimula tayo sa pinagmulan ng lahat—Sa Diyos. Siya ang Alpha at Omega, ang una at huli, ang simula at ang wakas (Pahayag 22:13). Sa gitna ng pagkabagabag ng propetang si Jeremias patungkol sa kanyang bayang Israel, ipinakilala ng Diyos ang Kanyang sarili, “Ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan.”

Tulad ng pagpapakilala ng Diyos kay Jeremias, ipinapakilala din Niya sa atin ngayon ang Kanyang sarili bilang makapangyarihan sa lahat at Siyang nag-ayos ng buong daigdig. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na alamin ang mga kasagutan sa ating mga tanong sa pamamagitan ng pagtawag sa Kanya. Sinabi Niya, “Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo…” Hindi man natin malaman agad ang mga sagot sa lahat ng mga tanong natin, maaasahan naman natin na ang Diyos na nag-ayos ng daigdig ang Siya ring nag-aayos ng mga bagay-bagay para sa ating ikabubuti.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, pinupuri ko po Kayo sapagkat kayo ang Alpha at Omega, una at huli, simula at wakas. Kayo ang Siyang may alam ng lahat. Nagtitiwala ako na bibigyan Ninyo ng linaw ang mga katanungan ko sa buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen.

APPLICATION

Isulat sa iyong Prayer List ang iyong mga tanong. Gawin itong mas specific nang mas makita mo ang pagtugon ng Panginoon sa iyong panalangin. Magtiwala na ang bawat panalangin mo ay sasagutin ng Panginoon. Maging sensitive ka rin sa leading ng Holy Spirit.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 2 =