21

DECEMBER 2023

Mula Noong Unang Panahon Pa

by | 202312, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Neo Rivera & Written by Joshene Bersales

Hindi lamang inihula ng mga propeta na ang Tagapagligtas ay ipapanganak ng isang birhen; inihula rin ng propetang si Mikas kung saan Siya ipapanganak. Welcome sa ating special series “Christmas: It’s About Jesus”.

Sinabi ni Yahweh, “Ngunit ikaw, Bethlehem Efrata, bagama’t pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong una, noong unang panahon pa.”

Mikas 5:2

Napaka-powerful ng prophecy ng propetang si Micah. Sasalakayin ng mga kaaway ang Jerusalem at wawasakin ito. Kahit ang pinuno nito’y hindi makakatakas; ni hindi nito maililigtas ang kanyang bayan mula sa mga mananakop.

Pero hindi rito nagtatapos ang prophecy ni Micah. Binanggit din niya ang Bethlehem, isang maliit na village sa Judah. Compared sa Jerusalem, tila napaka-insignificant ng bayang ito. Kaya nakakagulat ang mga salita ng propeta: “Magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel.” At hindi lang basta pinuno ang manggagaling sa munting bayan na ito — isa Siyang pinuno na nagmula noong unang panahon pa.

Ilang daang taon bago ang makasaysayang event na ito, na-predict na ng propetang si Micah ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. Hindi man niya pinangalanan ang pinunong magmumula sa Bethlehem, tumutugma naman ang kanyang prophecy sa marami pang ibang prophecy tungkol kay Jesus.

Imagine this: Isang napakaliit na bayan, magiging birthplace ng Hari ng mga hari? Napaka-in character nito para kay Jesus, who lived a humble life bilang karpintero. Compare Him sa pinuno ng Jerusalem, na hindi kayang ipagtanggol ang kanyang bayan kahit na siya’y mayaman at makapangyarihan. Si Jesus, hindi powerful by human standards. Wala Siyang palasyo, maraming ginto, o mga sundalo. Pero ayon kay Micah, kapag nagsimula na Siyang mamuno, “ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat kikilalanin ng buong daigdig ang haring iyon” (Mikas 5:4b).

Hindi kinailangan ni Jesus ng maraming pera or influence para maging mabuti at effective na lider. He is the eternal King. His authority is forever, at sa Kanyang muling pagbabalik at pag-establish ng Kanyang Kingdom, “sa kanya magmumula ang kapayapaan” (Mikas 5:5).

(sings one line from the song “O, Little Town of Betlehem”) … mas lalong masarap kumanta ng mga ganitong Christmas songs kapag nauunawaan natin ang tungkol sa kapanganakan ng ating Tagapagligtas na si Jesus. Kaya samahan n’yo kami uli bukas ha?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Jesus, salamat dahil kahit ikaw ay Diyos at Hari, pinili Mong maging tao para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Patuloy Mong pamunuan ang aming buhay at bigyan kami ng kapayapaan. Amen.

APPLICATION

Read on influential leaders of the world. Ano-ano ang mga nagawa nila para sa kanilang bayan? Paano natin masasabi kung ang isang lider ay sumusunod sa example ni Jesus during His time on earth?

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 10 =