20

JANUARY, 2021

Paggalang sa Magulang

by | 202101, Devotionals, Respect

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Rebecca Cabral

Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. “Igalang mo ang iyong ama at ina.” Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong “Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa.”

Efeso 6: 1-3

Nagawa mo na bang tumanggi sa utos ng iyong mga magulang, pero sa bandang huli, sinunod mo rin sila? O kaya naman, umo-oo ka, pero hindi mo naman ginawa ‘yung kanilang ipinag-uutos? Alin man sa situwasyong ito ang nangyari na sa buhay mo, may sinabi si Jesus tungkol dito. “Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, ‘Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon.’ ‘Ayoko po,’ tugon nito, ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganoon din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, ‘Opo,’ ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? ‘Ang nakatatanda po,’ sagot nila” (Mateo 21:28-31).

Ang pagbabago sa isip ng panganay ay tanda ng kanyang pagsisisi sa maling inasal, kaya ginawa na niya ang ipinagagawa ng kanyang magulang. Kung nalugod ang kanyang magulang, gayon din naman si Jesus, sapagkat ang paggalang at pagsunod sa mga magulang ay kalooban ng Diyos. Sa Lumang Tipan, ika-lima ito sa sampung utos (Exodo 20:12). Sa Bagong Tipan, binigyang-diin ito ni Apostle Paul sa Efeso 6:1-3. Ang paggalang at pagsunod sa magulang ay nagbubunga ng kaginhawaan at mahabang buhay.

Isang paraan kung paano natin maipapamalas ang ating paggalang at pagmamahal sa ating mga magulang ay ang pagsunod sa kanilang ipinag-uutos. Isipin na lang natin na para rin sa ating kabutihan ang kanilang mga utos. Halimbawa, kapag sinabihan tayong umuwi nang maaga mula sa eskuwela, concerned sila. Ayaw nilang may masamang mangyari sa atin sa dis-oras ng gabi. Kapag sinabihan tayong mag-aral nang mabuti, para din naman sa ating magandang kinabukasan iyon.

Kung nahihirapan kang sumunod sa iyong mga magulang, hilingin mo sa Panginoon na bigyan ka ng pusong masunurin. Mangyayari ito kung tatanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang Tagapagligtas at Panginoon. Siya rin ang kikilos sa iyo para mahalin, galangin, at sundin mo ang iyong mga magulang nang bukal sa puso kahit na hindi inuutusan.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Ama ko sa langit, pinagsisihan ko ang mga pagkakataong hindi ko sinunod ang aking mga magulang, pati na rin ang lahat ng maling gawain ko na lubhang nakasakit sa Inyo at sa kanila. Simula sa araw na ito, ipinapangako ko na magiging masunurin akong anak. Subalit hindi ko po ito magagawang mag-isa. Kailangan ko, Panginoon, ang Inyong paggabay. Kayo na Panginoong Jesus ang mag-hari sa aking buhay simula ngayon. Salamat Panginoon sa Inyong pagmamahal. Amen.

APPLICATION

Balikan mo ang mga pagkakataon na sinuway mo ang utos at payo ng iyong mga magulang. Humingi ka ng tawad sa kanila. Sa biyaya ng Diyos, magiging mapagmahal at masunurin ka sa kanila. Asahan mo ang pagpapalang ipinangako ng Diyos sa Efeso 6:1-3.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 13 =