10

DECEMBER 2022

Paglaya Mula sa Gapos ng Kahirapan

by | 202212, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Rebecca M. Cabral & Written by Rebecca M. Cabral

Walang maghihirap sa inyo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh  sapagkat tiyak na pagpapalain Niya kayo kung makikinig kayo sa Kanyang tinig at susunod sa Kanyang mga utos na sinasabi ko sa inyo ngayon. Nangako si Yahweh na kayo’y pagpapalain Niya.  

Deuteronomio 15:4-5

Madalas naitatanong natin sa ating sarili kung bakit ang daming mahihirap gayung ang pangako ng ating Diyos, na tapat at mapagmahal, ay pagpapala sa lahat.

Ang daming bakit na nagpapahiwatig ng ating pagdududa sa katapatan ng Panginoon. Pero hindi sinungaling ang Diyos. Hindi Siya tao na sisira sa Kanyang pangako. May kundisyon ang Kanyang pangako sa Deuteronomio 15:4-5: kung susunod tayo sa Kanyang mga utos. Ano nga ba ang mga utos ng Diyos? Sa Exodo 20:1-17 nakasulat ang Sampung Utos ng Diyos na may kinalaman sa ating relasyon sa Kanya at sa ating kapwa. Jesus summarizes these commandments into two sa Mateo 22:37-39: “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.”

Gaano man kahirap ang buhay, may kapayapaan kung tunay tayong nagmamahal sa Panginoon nang buong puso. Ibibigay Niya ang lahat ng ating pangangailangan katulad ng sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Filipos, “At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay Niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Cristo Jesus” (Mga Taga-Filipos 4:19).

Hindi man natin piniling maisilang sa kahirapan, maaari naman nating piliin ang landas tungo sa kasaganaan. Ito ay mangyayari kung hahayaan natin ang Panginoon na gabayan tayo sa ating landas. Ipinangako Niya ito sa Awit 32:8:Aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan.” Kung panghahawakan natin ang pangakong ito ng Diyos nang walang pagdududa, makakalaya tayo sa gapos ng kahirapan, at matatamo natin ang magandang planong inilaan ng Diyos sa ating buhay.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, maraming salamat sa Inyong Salita na punong-puno ng pangakong pagpapala sa akin. Patawarin po Ninyo ako sa mga panahong pinanghinaan ako ng loob. Simula ngayon, lubos akong magtitiwala sa Inyong kabutihan at katapatan.

APPLICATION

Isapuso mo at sundin ang tagubilin sa pangako ng Diyos sa Deuteronomio 15:4-5. Look back to the times when God granted a prayer that altered your situation. O kaya naman, God gave you something opposite to what you were asking for, but which was a lot and much, much better. Thank Him for that.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 10 =