7

JANUARY, 2021

Prayer Shield

by | 202101, Devotionals, Prayer

Share with family and friends

Narrated by Alice Labaydan
Kaya’t sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo iyon.

Marcos 11:24

Alam ni Vernon at ng kanyang asawang si Jackie na mahalaga ang prayer support para mapanatiling ligtas ang kanilang sundalong anak na si Joel at ang mga katropa nito sa Iraq. Kaya ipinadala ni Jackie ang picture ng kanyang stepson sa 700 Club upang maging bahagi ng Operation Prayer Shield. Ang Operation Prayer Shield ay panawagan ng TV show na 700 Club para ipanalangin ang mga American soldier. Ang mga litrato ng mga sundalo na ipinapadala ng kanilang mga kamag-anak ay inilalagay sa prayer map. Narinig ng Diyos ang mga panalangin para sa military men at women dahil sa gitna ng matinding labanan sa Iraq, iningatan ng Diyos si Joel at ang kanyang mga kapwa sundalo sa isang mahimalang paraan.

God is faithful and true to His word. Sinabi Niya na whatever we ask in faith ay mangyayari. Hindi tayo mag-aalinlangang ilapit sa Diyos ang anumang bagay dahil hindi Siya sinungaling at kung ang hinihingi natin ay ayon sa Kanyang kalooban (1 Juan 5:14). Hindi Niya bibiguin ang sinumang lumalapit sa Kanya nang may pananampalataya at humihingi ayon sa Kanyang kalooban.

Mayroon ka bang ipinapanalangin sa Panginoon? Huwag kang mainip. Kung ang iyong hinihingi ay mabuti at may pangako ang Diyos tungkol dito na nakasulat sa Bible, hingin mo ito nang may pananampalataya. Maniwala kang tinanggap mo na ito. Remember, God is faithful in fulfilling His promises.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, salamat sa katapatan Ninyo. Hindi Kayo nagbabago. Ang pangako Ninyo ay tinutupad Ninyo. Tinatanggap ko na ang ipinapanalangin ko ay malinaw na ayon sa Inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

APPLICATION

Kumpletuhin mo ang Prayer List sa app na ito para lagi kang mare-remind na ipanalangin ang mga mahal mo sa buhay.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 15 =