21

APRIL 2022

Singlayo ng East sa West

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Sonjia Calit & Written by Marlene Munar

Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan.

Awit 103:12

Masusukat mo ba ang exact dimension ng pag-ibig ng Diyos? Imposible yatang gawin iyan. Sabi nga ng Awit 103:11, “Ang agwat ng lupa’t langit, sukatin ma’y hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos, sa may takot sa kanya.” Pero hindi man natin ma-determine mathematically ang pag-ibig ng Diyos, nakikita at nadadama naman natin ito sa maraming konkretong paraan. Hindi nga ba pinadala Niya sa atin ang nag-iisang anak na si Jesus para tubusin tayo sa kapahamakan at bigyan tayo ng masaganang buhay (Juan 3:16; 1 Juan 4:9–10)?

Sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay sa krus, tinapos ni Jesus ang kapangyarihan ng kasalanan at pinalaya Niya tayo mula rito (Mga Taga-Roma 6:10–11). Kaya tinawag Siya ni John the Baptist na Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan (Juan 1:29). Ang hindi natin kayang gawin, ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi lang Niya tayo pinatawad sa mga kasalanan natin, inalis pa Niya ito sa atin. Pansinin mo ang sinabi ni David na sumulat ng Awit 103, “Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan.” Wala tayong masusukat na distansiya sa pagitan ng silangan at kanluran o east and west dahil kung papunta ka ng east, hindi ka kailanman mapupunta sa west. At kung papunta ka naman ng west, laging papuntang west ang direksyon mo. Unlike the north and south poles, there are no eastern and western poles. Kailanman, hindi magtatagpo ang east at west directions!

Pinagbayaran na ni Jesu-Cristo ang ating mga kasalanan at inilayo na Niya ito sa atin pero mararanasan mo lamang ito kung pananampalatayanan mo si Cristo at tatanggapin na ang pagkamatay Niya sa krus ang daan ng kaligtasan. Lalayo ka pa ba at tatanggihan mo Siya kung ganito kalaki ang pag-ibig at biyaya Niya?

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Jesus, nananampalataya ako na dahil namatay Ka sa krus, pinatawad ng Diyos Ama ang lahat ng kasalanan ko, winasak Mo ang kapangyarihan ng kasalanan, at inilayo Mo ito sa akin. At sa pamamagitan Mo rin, mapapagtagumpayan ko ang kasalanan!

APPLICATION

Tuwing magbibiyahe ka pasilangan man o kanluran, alalahanin mo’t ipagpasalamat ang katotohanan ng talatang ito.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 1 =