27

NOVEMBER 2023

The Great Harvest

by | 202311, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Jericho Arceo & Written by Prexy Calvario

Welcome back to our series “Jesus in the Old Testament Feasts.” Tingnan naman natin ngayon kung ano itong Feast of Weeks ng mga Israelite, o kilala rin sa tawag na Feast of Pentecost or Feast of Weeks or Harvest.

May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba’t ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.

Mga Gawa 2:3–4

Sa Pilipinas, maraming pistang ginaganap bilang pasasalamat sa magandang ani. Hindi na bago ang mga ganitong pista, pero kakaiba ang Pista ng Pag-aani ng mga Israelita na tinatawag ding Pentecost, Shavout, o Feast of Weeks. May mas malalim itong kahulugan.

Sa Old Testament, limampung araw matapos ang Feast of Firstfruits ay iniutos ng Diyos na magtipun-tipon ang lahat ng lalaking Israelita upang mag-alay ng mga tupa at wheat grain (Leviticus 23:15–21). Sa pistang ito, ang dalawang tinapay na may pampaalsa (v. 17), pitong lalaking tupa na walang kapintasan, isang toro, at dalawang kambing ay iaalay at susunugin kasama ang handog na butil at inumin (v. 18). Ang Feast of Weeks o Pista ng Pag-aani ay banal na pagtitipon bilang pasasalamat sa aning ipinagkaloob ng Diyos. 

Fast forward to New Testament, bago umakyat sa langit si Jesus pagkaran Niyang mabuhay muli, ibinilin Niya sa mga alagad na hintayin ang Espiritu Santo (Acts 1:4, 8). Pagkaraan ng limampung araw, sa araw ng Pentecost, ay nagtipon-tipon ang mga alagad Niya (Acts 2:1). Habang sila’y magkakasama sa isang lugar, dumating ang Holy Spirit sa anyo ng dilang apoy at nakapagsalita sila ng iba’t ibang wika ngunit nagkaintindihan sila (Acts 2:3–4). Dahil iyon ay Pista ng Pentecostes, maraming mga Judio mula sa iba’t ibang panig ng mundo ang nagtipon sa Jerusalem at nakarinig ng pangangaral ni Peter tungkol kay Jesus. Kaya ang naniwala kay Jesus at nadagdag sa mga mananampalataya noon ay umabot ng 3,000 (Acts 2:41).

Believers of Jesus are not to live alone. God gave us a Helper who is the Holy Spirit. God also intends believers to live together. As the Jews celebrate the Feast of Weeks, followers of Christ celebrate the reality that through the Holy Spirit, more and more people are being saved. There is a great harvest of souls.

The Passover Feast and Feast of Grain Offering are events foreshadowing the death and resurrection of our Lord Jesus. And the Feast of Pentecost shows us that through the Holy Spirit, more and more people are coming to Jesus and are being saved. If you have not yet received Jesus, why don’t you believe Him today and be saved?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Tunay nga po na Kayo ay mahabagin at makatarungan, O Diyos. Help me to walk in both mercy and justice, for Your glory.

APPLICATION

Has someone done something wrong to you or caused you offense recently? Itaas mo sa Panginoon ang situation na ito. Ask and pray to the Lord for His guidance and wisdom, especially if He is leading you toward restoration with the person or people who have sinned against you.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 11 =