1

JULY 2022

The Promise-Keeping God

by | 202207, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Prexy Calvario

At sinabi niya kay Tomas, “Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka.”

Juan 20:27

Pinangakuan ka na ba ng isang bagay ngunit nang dumating ay iba sa in-expect mo? Are you holding on to God’s promise but the circumstance doesn’t seem to match it?

Meet Thomas na isa sa labindalawang disciples ni Jesus (see Matthew 10:3; Mark 3:18; and Luke 6:15). Dahil parte siya ng inner circle ni Jesus, nasaksihan niya ang mga himala (Juan 11:43-44) at napakinggan ang pangaral Niya (Juan 14:1-5). Ngunit posible ba na ang masigasig na tagasunod ni Jesus ay magduda sa pangako Niya?

Inakala ng mga disciples na dahil si Jesus ang Messiah ay tulad ito ng mga judges (see Book of Judges) na ipinadala ng Diyos kung saan ay inililigtas ang mga Israelita sa kanilang mga mananakop. Ngunit sa pagkakataong ito, kabaliktaran ang nangyari. Namatay si Jesus at nasaksihan iyon ni Thomas.

Kaya naman matapos ibalita ng disciples na nakita nilang nabuhay muli si Jesus ay sumagot si Thomas nang ganito, Hindi ako maniniwala hangga’t hindi ko nakikita at nahahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hangga’t hindi ko naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran (Juan 20:25).

Like Thomas, you may be discouraged, disappointed, or hurt that the promise you received didn’t happen the way you expected or is taking time to happen. Tutuparin ba ni God ang pangako Niya? Absolutely! He, who promised, is faithful. Nahihirapan ka bang magtiwala kay God? At tulad ng ginawa Niya para kay Thomas, God will lovingly meet you where you are in your faith: “At sinabi niya kay Tomas, ‘Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka” (Juan 20:27).

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, patawarin Ninyo ako sa panahong pinagdududahan ko Kayo at ang pagtupad Ninyo sa pangako Ninyo. Lord, I believe but help me fight my unbelief. Bigyan Ninyo ako ng lakas upang maghintay sa timing Ninyo at buksan Ninyo ang aking mga mata nang makita ko ang katuparan ng pangako Ninyo.

APPLICATION

Isulat ang mga pangako sa iyo ng Panginoon hango sa salita Niya sa iyong journal. Keep on praying and seeking the Lord. And when it’s answered, record it on your journal.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 6 =