8

MARCH 2021

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alice Labaydan

Lumapit kayo sa kanya; siya ang batong buháy na itinakwil ng mga tao ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa kanyang paningin.

1 Pedro 2:4

Kilala mo ba si The Rock? Siya si Dwayne Johnson, former wrestler turned Hollywood actor. Nakilala siya sa ring name na The Rock. Para sa ating mga Cristiano, iisa lang ang totoong The Rock—our Lord and Savior Jesus Christ. Ang katotohanang ito ay na-capture ng classic hymn na The Solid Rock. Sa refrain ng hymn idinedeklara, “On Christ the Solid Rock I stand, all other ground is sinking sand.” Sa Tagalog version, “Kristo’y matibay kong bato, tanging Siya lang tuntungan ko.”

Jesus is the Rock of our Salvation. Sa pamamagitan ng Kanyang death on the Cross, pinatawad tayo ng Diyos sa ating kasalanan (1 Pedro 3:18) at niligtas mula sa walang-hanggang kamatayan sa impiyerno (Mateo 25:46). Sa pamamagitan ng Kanyang Resurrection, nagkaroon tayo ng katiyakan ng life after death, kasama Niya sa langit for eternity (Mga Taga-Efeso 2:6).

Jesus is our Unshakable Hope. Siya ang pag-asang hindi mabubuwag. Ayon sa Tagalog version ng The Solid Rock, “Pag-asa ko’y nakatayo, kay Kristong katwira’t dugo. Di umaasa sa laman, si Kristo lang ang sandigan.” In the end, wala sa good works natin ang katiyakan ng kaligtasan natin. Sa completed work lang ni Jesus on the Cross—doon lang tayo makakaasa.

Jesus is our Firm Foundation (1 Mga Taga-Corinto 3:11). Siya ang pundasyong hindi natitinag. Sa Kanya at sa Kanyang Salita naninindigan ang buong iglesya at ang lahat ng Cristiano saan man sila naroon. Siya ang nagbibigay sa atin ng “kaganapan, katatagan, at lakas ng loob” (1 Pedro 5:10). Sa Kanyang Espiritu nagmumula ang kapangyarihang ibahagi ang Mabuting Balita sa lahat ng sulok ng daigdig (Mga Gawa 1:8).

Si Jesus Christ ba ang Solid Rock mo? Siya ba ang iyong Unshakable Hope? Siya ba ang Firm Foundation ng iyong pananampalataya? Remember: “All other ground is sinking sand.”

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, isinusuko ko po sa Inyo ang buhay ko. Patuloy Ninyong patatagin ang pananampalataya ko. Palakasin Ninyo ang loob ko upang maibahagi ko sa iba ang pag-asang sa Inyo lamang masusumpungan. Amen.

APPLICATION

Hanapin sa You Tube ang hymn na The Solid Rock (o ang Tagalog version nito), and sing it in a prayerful attitude.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 10 =