9

JANUARY, 2021

There Is Hope in Jesus

by | 202101, Devotionals, Hope

Share with family and friends

Narrated by Sonja Calit
At ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi naipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng Kautusan ni Moises.

Mga Gawa 13:39

Umiiwas ka sa mga tao. Balisa at malalim ang iniisip. Walang mapagsabihan sa takot na baka mahusgahan sa nagawa mo. Poor judgment on your part at hindi mo sinadyang gawin. Shame and guilt. Hindi mo namamalayan pero sa tuwing naaalala mo ang nangyari at nagawa mong kasalanan hindi mo magawang sumaya. May mga panahon na iniisip mong wala kang karapatang magsaya dahil may mga nasaktan ka. And the cycle continues and repeats itself. Pakiramdam mo damaged goods ka na at iniisip mo na hindi mo na deserve ang magagandang bagay para sa iyo. And the list of defeated thoughts goes on. Kapatid, stop beating yourself up.

Lahat tayo ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos (Roma 3:23) at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan (Roma 6:23). Maaaring nagkasala ka at sa tingin mo ay game over ka na. Maaaring ninakaw ng sitwasyong ito ang iyong saya, pinatay nito ang confidence mo, at sinira nito ang maganda mong outlook sa future pero hindi dito nagtatapos ang lahat. Naparito si Jesus upang magkaroon ka ng masaganang buhay at ganap (Juan 10:10). Namatay Siya sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan—past, present, and future. “At ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasala” (Gawa 13:38-39). Hindi tayo nagiging katanggap-tanggap sa Diyos dahil sa pagsunod sa mga Kautusan ni Moises, dahil kailanman hindi natin masusunod ang lahat-lahat ng iyon. Tanging sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus tayo napatawad at nagiging katanggap-tanggap. There is hope in Jesus. Anyayahan mo Siya sa iyong buhay ngayon.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, inaamin ko na ako ay makasalanan at kailangan ng Tagapagligtas. Nananampalataya ako sa Inyo, Jesus, na pinagbayaran Ninyo ang lahat ng kasalanan ko. Kaya tinatanggap ko ngayon ang Inyong pagpapatawad. Ako ngayon ay ligtas na. Inaanyayahan ko Kayong maghari sa aking buhay. Tulungan Ninyo akong mabuhay nang may kapatawaran sa aking puso at patawarin din ang mga nagkasala sa akin. Sa ngalan ni Jesus. Amen.

APPLICATION

Sa tuwing maalala ang nagawang kasalanan o makakagawa ng kasalanan, alalahanin ang Mga Gawa 13:39. Manalig ka na pinatawad ka na ng Diyos at ipagpasalamat mo ito. Hingin ang tulong ng Diyos para makapamuhay nang matuwid.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 12 =