15

JUNE 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated and Written by Becky Cabral

Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki’y di niya ito malilimutan.

Mga Kawikaan 22:6

 

Mga tatay, paano ninyo dinidisiplina ang inyong mga anak? Ginagamitan ba ninyo sila ng kamay na bakal? O ‘yung tinatawag na “carrot and stick”—may reward kapag gumawa ng mabuti, parusa kapag nagkamali?

Ayon sa Biblia, sa Lumang Tipan, “Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di napapalo ay hindi mahal ng magulang (Mga Kawikaan 13:24). Gayundin naman, sa Bagong Tipan nakasaad na “God is a rewarder,” “…may Diyos na nagbibigay gantimpala sa mga nananalig sa Kanya” (Mga Hebreo 11:6). Subalit ipinapaalala rin ng Biblia na sa pagdidisiplina ng anak, hindi dapat gumawa ng mga bagay na ikagagalit nila. “Mga magulang huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip palakihin sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon” (Mga Taga-Efeso 6:4).

Sa panahon ngayon, mahirap talaga ang tungkulin ng isang ama. Napakaraming nang-iimpluwensya sa ating mga anak. Nariyan ang mga barkada, movies, TV shows, commercials, at advertisements. Gusto ba ninyong mapagtagumpayan ang mabigat na hamong inyong hinaharap bilang ama ng tahanan?

Magsimula tayo sa pagkilala sa dinisenyo ng Diyos para sa ama ng tahanan. You are the head of your family, just as Jesus Christ is the head of the church. Kayo ang primary provider ng pamilya. Tungkulin ng isang ama na i-provide ang tahanan ng pamilya, ang kanilang kakainin, pampaaral ng mga anak bilang paghahanda sa maganda nilang kinabukasan, at higit sa lahat, ang pagtuturo tungkol sa pagmamahal sa Diyos (Deuteronomio 6:5-7).

Tungkulin din ng isang ama ang paggabay sa kanyang mga anak. Bata pa lamang ay ituro na ang tama. Hindi nila iyon malilimutan hanggang sa kanilang paglaki. Di ba napaka-kritikal ng inyong tungkulin bilang ama ng tahahan? Hindi lamang ang susunod na henerasyon ng inyong pamilya ang inyong hinuhubog, kundi ang susunod na henerasyon ng bansa.

Kapag ginagampanan ninyo ang inyong tungkulin bilang ama ng tahanan nang ayon sa disenyo ng Panginoon, sinasalamin ninyo ang relasyon ng Ama sa langit sa atin na Kanyang mga anak.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, mahirap gampanan ang tungkulin ng isang ama, subalit walang imposible sa Inyo. Dumudulog ako sa Inyo nang may pagpapakumbaba. Pinagsisihan ko ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa aking mga anak. Tulungan Ninyo ako na maituwid ko ang lahat. Bigyan Ninyo ako ng kakayahang maging ulirang ama sa aking mga anak at maging kalugod-lugod sa inyo. Amen.

 

APPLICATION

Naging marahas ba kayo sa inyong mga anak? Kung oo, humingi kayo ng tawad sa kanila. Magpakita ng pagmamahal. Maging involved sa kanilang activities at i-affirm sila lagi. Maglaan ng panahon para sa inyong bonding time.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 14 =